top of page
 • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

COVID-19 Aspectes societaris, econòmics, financers i contractuals.


Benvolgut client i amic,


Atesa la situació provocada a causa de la COVID-19, la declaració de l’Estat d’alarma i les mesures aprovades pel Govern, a continuació s’enumeren de forma resumida els aspectes i canvis que considerem rellevants i que cal que les empreses tinguin en compte en el seu futur més immediat, tant per aspectes societaris, econòmics, financers i contractuals...

Visita tot sovint el nostre blog per estar actualitzat de totes les notícies d'aquests dies!!!!


ASPECTES SOCIETARIS


El 18 de març de 2020 es va publicar al BOE el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents i extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19 (en endavant, el RDL 8/2020) en el qual als articles 40 a 43 es recullen, entre d’altres, diverses mesures de caràcter mercantil aplicables a les persones jurídiques, especialment rellevants pel que fa al funcionament dels seus òrgans de govern, si bé aquesta nova normativa planteja no precisament pocs interrogants.

A continuació se n’esmenten algunes que considerem rellevants:


- Flexibilització de l’adopció d’acords dels òrgans d’administració:

La modificació normativa pretén facilitar la celebració de sessions dels òrgans d'administració a través de mecanismes de comunicació a distància com per exemple celebrar per videoconferència les reunions encara que aquest procediment no estigui regulat als estatuts de la societat. Caldrà però que els mitjans utilitzats puguin assegurar la autenticitat i la connexió bilateral o plurilateral en temps real amb imatge i so dels assistents remotament, entenent-se aquesta sessió celebrada al domicili social de l’entitat.

Així mateix, també s’estableix la celebració d’acords per escrit i sense sessió per part de les entitats sempre que ho decideixi el president o ho sol·licitin, com a mínim, dos dels membres de l'òrgan de govern i encara que aquesta modalitat de celebració tampoc estigui regulada en els estatuts socials.


- Termini de formulació dels comptes anuals del 2019:

El RDL 8/2020 suspèn el termini de tres mesos des del tancament de l'exercici anterior per a formular els comptes anuals, l’informe de gestió i els altres documents exigibles. D’aquesta manera, el termini de tres mesos començarà a computar tan bon punt finalitzi l’estat d’alarma.

Així mateix, el termini d’aprovació per part de la Junta General Ordinària serà de tres mesos a computar des de la finalització de l’esmentat termini de formulació que es troba suspès.


- Convocatòria de Junta General de socis:

El RDL 8/2020 ha diferit els terminis per a la convocatòria i celebració de la junta ordinària. També ha flexibilitzat la possibilitat de realitzar sessions dels òrgans de govern i d’administració mitjançant videoconferència, encara que no s’estableixi als Estatuts. En el cas de societats no cotitzades no és tan clara la regulació per a l'assistència telemàtica.

En el cas de societats cotitzades, si hi ha juntes convocades i no celebrades, es permet decidir sobre el seu manteniment, posposició o cancel·lació.


- Avaluació de la proposta de distribució de dividends:

Donada la conjuntura actual pot ser convenient avaluar, en el seu cas, el manteniment de la proposta de distribució de dividends en aquells casos en els quals aquesta encara no hagi estat aprovada per la junta de socis.


- Dret de separació del soci:

El RDL 8/2020 preveu l’ajornament de l’exercici del dret de separació del soci, encara que hi hagi causa legal o estatutària, fins a la finalització de l’estat d’alarma.


- Entitats en causa de dissolució:

S’estableix la suspensió del termini per a convocar la Junta General si la societat es troba en causa legal o estatutària de dissolució. Per altra banda, els administradors no responen dels deutes socials contrets en aquest període si la causa legal o estatutària de dissolució s’esdevé durant la vigència de l’estat d’alarma.


- Termini del deure de sol·licitud de concurs:

Mentre estigui vigent l’estat d’alarma, el deutor que es trobi en estat d’insolvència no té el deure de sol·licitar la declaració de concurs fins que transcorrin dos mesos a comptar des de la finalització de l’estat d’alarma.


- Elevació a públic d’acords socials:

D’acord amb la Circular del Consell General del Notariat 2/2020, de 18 de març, relativa a l’estat d’alarma, la intervenció notarial ha de quedar reduïda a aquelles actuacions que tinguin el caràcter d’urgència, fent una interpretació restrictiva de la urgència.

Aquelles empreses que tinguin acords pendents d'elevació a públic, convé que es posin en contacte amb la seva notaria per tal que el notari pugui valorar-ne la seva urgència atenent a les instruccions del Consell General del Notariat.


- Inscripció registral:

A nivell registral l’article 42 del RDL 8/2020 estableix la suspensió del termini de caducitat dels assentaments del registre durant la vigència de l’estat d’alarma. Per tant, aquests terminis es reprendran l’endemà de la finalització de l’estat d’alarma.

El Col·legi de Registradors d'Espanya ha publicat una guia donant resposta a preguntes freqüents sobre la situació dels registres de la propietat, mercantils i de béns mobles d'Espanya, davant la situació d'estat d'alarma pel COVID-19 (Veure FAQ's Registradores).


ASPECTES CONTRACTUALS


Tot i que de moment no s’ha establert cap modificació relativa a les relacions contractuals entre empreses i particulars, és evident que la situació actual té un fort impacte en les relacions contractuals i comercials de les empreses. Cal esmentar però que aquestes segueixen en vigor en els seus propis termes i que els administradors mantenen l'obligació de gestionar diligentment les seves empreses.

No obstant l’anterior, cal fer menció als següents aspectes:


- Força major:

Una de les qüestions clau en relació amb els contractes és la impossibilitat de compliment de les obligacions de les parts a causa de l'existència d'una circumstància de força major. Serà necessari revisar, en primer lloc, si el contracte contempla aquesta possibilitat. Encara que aquesta no estigui prevista en el contracte, el Codi Civil (art. 1.105) es refereix a ella en establir que “ningú respondrà d'aquells successos que no haguessin pogut preveure's o que, previstos, fossin inevitables”. En qualsevol cas, hauran d'analitzar-se les circumstàncies concretes de cada contracte per a valorar si podria existir o no força major respecte al compliment de les obligacions de les parts.


- Clàusula “Rebus sic stantibus”:

També cal comentar la possible aplicació de la denominada clàusula rebus sic stantibus, de creació jurisprudencial. Aquesta clàusula permet la revisió de les obligacions i contractes quan, per circumstàncies sobrevingudes, s'ha trencat l'equilibri del contracte i a una de les parts li resulta impossible o molt onerós el seu compliment. Els requisits que s'exigeixen són: a) l'existència d'una alteració completament extraordinària de les circumstàncies en el moment de complir el contracte en relació amb les concurrents al temps de la seva celebració; b) una desproporció exorbitant entre les prestacions de les parts contractants, que trenqui l'equilibri entre aquestes prestacions; i c) que això succeeixi per l'aparició sobrevinguda de circumstàncies radicalment imprevisibles en el moment de la celebració del contracte. Els tribunals, fins al moment, han aplicat aquesta clàusula de forma molt cautelosa. Haurà d'estar-se, també en aquest cas, a la casuística de cada supòsit per a determinar si seria o no d'aplicació.


- Incompliments contractuals i necessitat d’arribar a acords:

S'han d'avaluar i analitzar les implicacions de situacions d'impossibilitat o dificultat de compliment de les obligacions contractuals assumides. Especialment pel que fa al contractes de finançament i als d’arrendament.

Caldrà que en aquells supòsits dels quals es puguin derivar conflictes i davant la possibilitat d’incompliment d’alguna de les parts, aquestes arribin a acords de consens que puguin beneficiar ambdues parts.
ASPECTES FINANCERS I ECONÒMICS


El RDL 8/2020 estableix diverses mesures de caràcter financer al capítol III relatiu a la garantia de liquiditat per sostenir l’activitat econòmica davant les dificultats transitòries, concretament en els seus articles 29 a 32. També estableix una moratòria hipotecaria regulada als articles 7 a 16. A continuació se n’esmenten els trets més rellevants:


- Avals financers:

S'atorga una línia d'avals públics per import d'uns 100.000 milions d'euros per a la cobertura, per compte de l'Estat, del finançament atorgat per entitats financeres a empreses i autònoms, i ampliació de noves línies ICO de finançament a empreses i autònoms. La finalitat de les mateixes és mantenir l'ocupació i pal·liar els efectes econòmics negatius de l’estat d’alarma.

La línia d'avals garantirà els nous préstecs i les renovacions concedides per entitats financeres a empreses i autònoms per a atendre les seves necessitats de finançament derivades, entre altres, del pagament de salaris, factures, necessitat de circulant i venciments d'obligacions financeres o tributàries.

Els avals s'articularan a través de l'Institut de crèdit oficial (ICO) i les entitats de crèdit col·laboradores, i els podran sol·licitar aquelles empreses i autònoms afectats pels efectes econòmics del COVID-19, sempre que no estiguessin en situació de morositat a 31 de desembre de 2019 ni en procediment concursal el 17 de març de 2020.


- Moratòries:

S’estableix una moratòria en el pagament de deutes hipotecaris per a l'adquisició d'habitatge habitual per als deutors hipotecaris en situació de desocupació o que, sent empresaris o professionals, sofreixin una pèrdua substancial d'ingressos o caiguda de vendes superior al 40% o deutors hipotecaris la unitat familiar dels quals, en el mes anterior a la sol·licitud de la moratòria, no abast determinat nivell d'ingressos, en funció dels seus integrants, la quota hipotecària representi més del 35% dels seus ingressos i l'emergència sanitària hagi alterat les seves circumstàncies econòmiques.


- Ajornament dels deutes tributaris:

D’acord amb el que disposa el Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, i respecte del que es manté la seva vigència, cal destacar que les persones físiques o jurídiques (que tinguin un volum d’operacions durant el 2019 inferior a 6.010.121,04 euros) tenen la possibilitat de sol·licitar ajornaments i fraccionaments de deutes tributaris de fins a 30.000 euros, sense necessitat de garantia.

Es podrà ajornar qualsevol impost el termini de presentació del qual finalitzi entre el 13 de març i el 30 de maig, incloses les retencions d’IRPF, els pagaments a compte, els pagaments fraccionats de l'Impost de societats i/o els derivats de tributs que hagin de ser legalment repercutits.

El termini serà de 6 mesos amb pagaments mensuals i no es meritaran interessos de demora durant els primers 3 mesos de l'ajornament.


ASPECTES FISCALS


El RDL 8/2020 estableix al seu article 33 diverses mesures relatives a la suspensió de terminis tributaris que juntament amb l'aprovació dels Reials decrets 463/2020, de 14 de març i 465/2020, de 17 de març, han suscitat nombrosos dubtes en l'àmbit dels procediments tributaris. Tanmateix el 19 de març, l'Agència Tributària va publicar un catàleg de preguntes freqüents per a aclarir alguns aspectes controvertits (FAQ's AEAT). A continuació se n’esmenten els trets més rellevants:


- No interrupció dels terminis de presentació de declaracions i autoliquidacions tributaries:

La suspensió i la interrupció dels terminis administratius que s'estableixen en el RDL 8/2020 no serà aplicable als terminis tributaris, subjectes a normativa especial, ni afectarà, en particular, als terminis per a la presentació de declaracions i autoliquidacions tributàries.

Cal remarcar que fins a dia d’avui, aquestes declaracions i autoliquidacions segueixen amb els mateixos terminis habituals.


- Ampliació de determinats terminis tributaris:

Amb caràcter general s’ha establert que determinats terminis tributaris se suspenen i, per tant, s’amplien d’acord amb el següent:


 • S’amplien fins al 30 d'abril de 2020 aquells terminis que no hagin conclòs a dia 18 de març.

 • S’amplien fins al 20 de maig de 2020 aquells terminis que es comuniquin a partir del 18 de març, sempre que el termini general no sigui superior.


Les esmentades ampliacions de termini seran d’aplicació als següents terminis:

 1. Els terminis de pagament del deute tributari prevists en els apartats 2 (terminis de pagament en període voluntari de deutes tributaris resultants de liquidacions de l'Agència Tributària) i 5 (terminis de pagament una vegada iniciat el període executiu i notificada la provisió de constrenyiment) de l'article 62 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

 2. Els venciments dels terminis i fraccionaments dels acords d'ajornament i fraccionament concedits.

 3. Els terminis relacionats amb el desenvolupament de les subhastes i adjudicació de béns als quals es refereixen els articles 104.2 i 104 bis del Reglament General de Recaptació, aprovat pel Reial decret 939/2005.

 4. Els terminis per a atendre els requeriments, diligències d'embargament i sol·licituds d'informació amb transcendència tributària, així com els terminis per a formular al·legacions davant actes d'obertura d'aquest tràmit o d'audiència, dictats en:

 • Procediments d'aplicació dels tributs.

 • Procediments sancionadors.

 • Procediments de declaració de nul·litat.

 • Procediments de devolució d'ingressos indeguts.

 • Procediments de rectificació d'errors materials i de revocació.


- Ampliació del termini del procediment de constrenyiment:

L’execució de garanties sobre béns immobles quedarà en suspens fins al 30 d’abril de 2020.


- Procediments d’aplicació dels tributs i de la prescripció tributaria:

El període comprès entre el 18 de març i el 30 d'abril de 2020 no computarà a l'efecte de la durada màxima dels procediments d'aplicació dels tributs, sancionadors i de revisió tramitats per la AEAT (ja siguin de gestió, inspecció o recaptació); ni dels procediments iniciats d'ofici per la Direcció General de Cadastre. No obstant, l’anterior l’Administració podrà impulsar, ordenar i realitzar els tràmits imprescindibles, tot i que el contribuent tindrà els terminis ampliats.

En la mateixa línia, s'estableix que el període comprès entre el 18 de març i el 30 d'abril de 2020 no computarà a l'efecte dels terminis de prescripció tributària (article 66 de la Llei General Tributària) ni dels de caducitat.

- Recursos de reposició i Econòmic-administratius:

El termini per a interposar recursos o reclamacions economicoadministratives enfront d'actes tributaris i per a recórrer en via administrativa les resolucions dictades en procediments econòmic-administratius no s'iniciarà fins al 30 d’abril de 2020 o fins que s'hagi produït la notificació, en cas que aquesta notificació fos posterior a aquest moment.


- Actuacions de la Direcció General del Cadastre:

Els requeriments i sol·licituds d'informació que es trobin en termini de contestació a l'entrada en vigor del present RDL 8/2020 s'amplien fins al 30 d'abril de 2020.

Els actes d'obertura de tràmit d'al·legacions o d'audiència que es comuniquin a partir del 18 de març podran ser atesos fins al 20 de maig de 2020, tret que el termini general sigui major.


- Exempció en l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats relatius a operacions hipotecaries:

En la Disposició Final primera del RDL 8/2020 s'introdueix un nou apartat 23 en l'article 45.I.B) del text refós de la Llei de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, aprovat per Reial decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, per a establir que estaran exempts de la quota gradual de documents notarials de la modalitat d'actes jurídics documentats del ITP-AJD les escriptures que formalitzin novacions contractuals de préstecs i crèdits hipotecaris realitzats a l'empara del reial decret llei.

En aquesta circular no es fa cap menció a la prestació per cessament d´activitat dels autònoms ni a l´ajuda de la Generalitat, així com tampoc a les mesures aprovades pel Consell de Ministres d´ahir dia 31 de març de 2020.


Per qualsevol dubte o aclariment, el nostre departament fiscal i comptable resta a la vostra disposició.


PEREZ SARDA

Àrea fiscal comptable


327 views0 comments

Comments


bottom of page