top of page
  • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

Circular IVA, trimestrals i resums anuals del 4rt trimestre 2020

Benvolgut client i amic

Amb la finalitat d´emplenar i presentar les seves obligacions tributàries corresponents al 4rt trimestre del 2020, recorda facilitar-nos abans del dia 14 de gener de 2021, la següent informació: IVA RÈGIM GENERAL a)- Detall de bases i quotes d´IVA repercutit, segons els diferents tipus aplicats, amb separació de factures rectificatives, exportacions, entregues de béns i prestacions de serveis intracomunitaris(*) i operacions no subjectes o amb inversió del subjecte passiu. b)- Detall de bases i quotes d´IVA soportat, segons els diferents tipus d´IVA, per les següents operacions: Béns i serveis corrents Operacions interiors Adquisicions intracomunitàries de béns Adquisició de Serveis intracomunitaris Importacions Compensació Règim Especial Agrari Béns d´inversió (**) Operacions interiors Adquisicions intracomunitàries de béns Importacions c)-Relació d´operacions intracomunitàries amb indicació del NIF-IVA de l´operador, raó social, import de les operacions (adquisicions intracomunitàries de béns, adquisicions intracomunitàries de serveis, entregues intracomunitàrias de béns, entregues intracomunitàries de serveis). RÈGIM ESPECIAL DE CRITERI DE CAIXA (RECC) Si estàs acollit al règim especial de criteri de caixa d´IVA (RECC), hauràs d´aportar-nos detall dels imports (bases i quotes) de les entregues de béns i prestacions de serveis, indicant les factures cobrades i pagades en el trimestre. Així mateix, l´import de les entregues de béns i serveis a les quals havent aplicat el RECC s´entendrien meritades conforme a la regla general. Si ets destinatari d´operacions a les quals s´apliqui el RECC, hauràs d´aportar-nos detall de les adquisicions de béns i serveis (bases i quotes) a les quals sigui d´aplicació el RECC, indicant les operacions que hagin estat pagades en el trimestre.

Així mateix, detall de les adquisicions de béns i serveis a les quals sigui d´aplicació el RECC. Li recordem que si vostè rep factures subjectes al RECC, en les quals ha de constar expressament que les operacions estan subjectes al referit règim especial, aquestes operacions requereixen d´una informació especial en els llibres registre d´IVA. PAGAMENT FRACCIONAT Volum de vendes, compres i detall de despeses des d´1 de gener fins 30 de setembre. RETENCIONS D´ARRENDAMENTS Dades identificatives del propietari de l´immoble, base de l´arrendament, retenció practicada i referència cadastral de l´immoble arrendat.

ALTRA INFORMACIÓ

En el cas que hagis rebut factures amb retenció sobre rendiments procedents d´activitats empresarials en estimació objetiva o d´activitats professionals, hauràs d´ingressar-les junt amb les retencions del treball personal, si fos el cas (model 111). Aquesta informació l´hauràs de remetre al nostre Departament Laboral.

Restem a la vostra disposició.

PÉREZ SARDÀ Àrea Fiscal (*) Per actuar com operador intracomunitari han d´estar donat d´ALTA en el cens d´operadors intracomunitaris (VIES) tant el transmitent com l´adquirent.

(**) A efectes d´IVA es consideren béns d´inversió aquells de valor unitari superior a 3.005,06 euros.
17 views0 comments

Comments


bottom of page