top of page
  • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

Campanya renda i patrimoni 2023

Un any més, estem a les portes de l’inici de la Campanya de la Renda corresponent a l’exercici 2023. Aquesta serà una de les campanyes de Renda més llargues dels últims anys, ja que donarà el tret de sortida el proper 3 d’abril, dia en que l’Agència Tributària posarà a disposició dels més de 23 milions de contribuents l’esborrany de la seva declaració de la Renda, i finalitzarà, extraordinàriament, el proper 1 de juliol. Tot i així, tots els contribuents ja poden consultar les seves dades fiscals des del passat 19 de març.


Benvolgut client i amic,


Et recordem algunes dates clau d’aquesta Campanya de Renda i Patrimoni 2023:


  • 12 de març: Sol·licitud del número de referència.

  • 19 de març: Accés a les dades fiscals dels contribuents.

  • 3 d’abril: Accés a l’esborrany i inici de les presentacions a través de Renda WEB Internet.

  • 26 de juny: Data límit per a presentació de Rendes a ingressar amb sol·licitud de domiciliació.

  • 1 de juliol: Finalització de la campanya de Renda.

 

Principals Novetats Renda 2023

Enguany, el Ministeri d’Hisenda i Funció Pública ha introduït un paquet de mesures fiscals i novetats en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) orientades principalment a la justícia social i a l’eficiència econòmica i energètica. A continuació, en destaquem les més significatives:

        

Obligats a declarar

A partir de l’1 de gener de 2023, s’estableix l’obligació de presentar la declaració de la Renda a TOTS aquells contribuents donats d’alta en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi (Autònoms).

Igualment, s’eleva el límit excloent de l’obligació de declarar d’aquells contribuents que obtinguin rendiments del treball de més d’un pagador, que passa dels 14.000 € als 15.000 € bruts anuals.

Per aquells contribuents amb un sol pagador, el límit excloent de declarar es manté en els 22.000 € bruts anuals.

 

Reducció per obtenció de rendiments del Treball

S’augmenta la reducció per obtenció de rendiments del treball inferiors a 19.747,50 €. Aquesta reducció serà de 6.498,00 € en rendiments nets del treball inferiors a 14.047,50 €, i en els casos de rendiments nets compreses entre els 14.047,50 € i els 19.747,50 € s’aplicarà una part proporcional d’aquests 6.498,00 €.

 

Reducció Despeses de difícil justificació en Activitats Econòmiques

S’eleva, exclusivament per a l’exercici 2023, del 5% al 7% el percentatge de deducció de despeses de difícil justificació en aquelles activitats econòmiques calculades a través d’estimació directa simplificada, mantenint, tot i així, el mateix límit màxim de deducció de 2.000 €.

 

Modificacions en les reduccions per aportacions a Plans de Pensions

Es manté l’aportació màxima als Plans de Pensions Individuals, que és de 1.500 € anuals. També es manté el límit màxim d’aportacions a Plans de Pensions d’Empresa, que son aquells en que és l’empresari qui realitza l’aportació en nom del treballador, mantenint-se en unes aportacions màximes anuals de 8.500 €. Per tant, el límit màxim anual acumulat, si sumem ambdós tipus d’aportacions, pot arribar fins als 10.000 €.

El que si que es modifica, és que, anteriorment, el propi contribuent, com a molt, podia igualar la contribució que l’empresari aportava en nom seu al Pla de Pensions d’Empresa, però mai superar-lo ni sobrepassar l’aportació màxima conjunta de 8.500 € anuals. Doncs per a l’exercici 2023, l’Agència Tributaria si que permet que el contribuent pugui aportar al Pla de Pensions d’Empresa, més del que ha aportat l’empresari, però amb unes limitacions:

 

Aportació per part de l’empresari

Aportació màxima del treballador

Igual o inferior a 500 euros.

El resultat de multiplicar la contribució empresarial per 2,5.

Entre 500,01 i 1.500 euros.

1.250 euros, més el resultat de multiplicar per 0,25 la diferència entre la contribució empresarial i 500 euros.

Més de 1.500 euros.

El resultat de multiplicar la contribució empresarial per 1.

 

En tot cas, s’aplicarà el coeficient multiplicador x1 quan el treballador obtingui rendiments íntegres del treball superiors a 60.000 € procedents de l’empresa que realitza la contribució.


A més, es crea un nou límit de reducció de 4.250 € addicional al límit general de 1.500 €, aplicable a aquelles aportacions realitzades per Treballadors Autònoms sempre que aquestes aportacions es realitzin a Plans de Pensions Sectorials, Plans de Pensions de Treball Simplificats de treballador autònoms, o a Plans de Pensions de Treball dels quals el propi autònom en sigui promotor i partícip.

 

Modificació de l’escala de gravamen de l’Estalvi

Es modifica l’escala de gravamen de la Base Liquidable de l’Estalvi, introduint-se un nou tram a partir de 300.000 € amb un tipus impositiu del 28%, i també s’eleva el tipus aplicable al tram comprès entre 200.000 € i 300.000 € passant del 26% anterior al 27% actual.

 

 


Tipus de Gravamen


Rendes de l’Estalvi

2022

2023

Fins a 6.000 €

19%

19%

De 6.000 € a 50.000 €

21%

21%

De 50.000 € a 200.000 €

23%

23%

De 200.000 € a 300.000 €

26%

27%

Més de 300.000 €

26%

28%

 


Deduccions per obres de millora energètica d’habitatges

S’amplia un any més la deducció ja existent en exercicis anteriors per obres de millora de l’eficiència energètica d’habitatges. Aquestes deduccions poden arribar a ser de fins al 60% de les obres de millora i eficiència energètica que els contribuents realitzin als seus habitatges, sempre i quan, es reuneixin els requisits establerts reglamentàriament.

 

Deducció per a l’adquisició de vehicles elèctrics “endollables” i de punts de recàrrega.

S’estableixen dues noves deduccions estatals vinculades a la mobilitat elèctrica encaminades a fomentar aquest tipus de vehicles i a reduir la dependència dels combustibles fòssils. L’import de les deduccions en cada cas seran les següents:

o   Vehicles Elèctrics: 15% del valor d’adquisició més les despeses i tributs inherents a l’adquisició, per aquelles adquisicions posteriors al 30 de juny de 2023, amb una base màxima de deducció de 20.000 €.

o   Punts de Recàrrega: 15% de les quantitats satisfetes des del 30 de juny de 2023, per a la instal·lació en un immoble propietat del contribuent de sistemes de recàrrega de bateries per a vehicles elèctrics. La base màxima de deducció en aquest cas és de 4.000 € anuals. El pagament d’aquestes despeses s’ha de realitzar a través de pagaments electrònics (no en efectiu).

En ambdós casos, s’hauran de descomptar del valor d’adquisició o d’instal·lació, aquelles quantitats subvencionades a través de qualsevol programa d’ajuts públics.

 

Deducció per inversió en empreses de nova creació

Aquesta és, probablement, la deducció més important que existeix en la Renda, principalment per la quantia màxima de deducció. Per a l’exercici 2023, la base màxima de deducció s’augmenta dels 60.000 € anteriors, fins als 100.000 €, i també s’incrementa el percentatge de deducció passant del 30% al 50%. Per tant, si s’aprofita íntegrament la base màxima d’aquesta deducció, permetria una deducció en quota de 50.000 €.

 

Deducció per maternitat i despeses de guarderia

S’amplien els beneficiaris d’aquesta deducció a totes aquelles dones amb fills menors de tres anys que:


  • En el moment del naixement del menor estiguessin cobrant prestacions contributives o assistencials del sistema de protecció de desocupació (Atur).

  • En el moment del naixement del menor, o en qualsevol moment posterior durant els primers 3 anys del menor, haguessin cotitzat a la Seguretat Social (Règim General o Autònoms) un període mínim de 30 dies.


En aquest sentit, s’ha suprimit el requisit d’haver d’exercir una activitat per compte propi o aliè per tenir dret a aquesta deducció.


Recordar que l’import d’aquesta deducció és de 1.200 € anuals, a raó de 100 € mensuals, per cada fill menis de 3 anys, fins que el menor compleixi els 3 anys.

Aquesta deducció es podrà incrementar fins a 1.000 € anuals addicionals quan el contribuent que tingui dret a la deducció anterior hagi satisfet durant el període impositiu despeses de guarderia pel menor que li atorga el dret. En aquest sentit, s’han ampliat els centres que donen dret a aplicar aquesta deducció addicional, essent tots els centres educatius infantils, tinguin o no, la corresponent autorització administrativa.


Mutualistes- DT 2ª LIRPF

La Disposició Transitòria 2ª de la Llei de l´IRPF ofereix la possibilitat de reduir la quantitat a incloure com a rendiment del treball en la declaració de la renda quan es percebin pensions de jubilació o invalidesa per aquells mutualistes que van fer aportacions i en el seu moment no van poder ser objecte de reducció o minoració de la base imposable. Si aquest és el teu cas, podria resultar d´aplicació a la renda del 2023, i també a les declaracions no prescrites (2022 a 2019). Posa´t en contacte amb nosaltres si creus que pot ser el teu cas.Des de PÉREZ SARÀ volem recordar-vos la importància de revisar sempre exhaustivament les dades fiscals facilitades per l’Agència Tributària, ja que aquestes poden incloure errors o hi pot mancar informació rellevant. En cas de dubtes podeu contactar amb nosaltres i el nostre equip de professionals us donarà resposta i us oferirà el millor assessorament.


Podeu contactar amb nosaltres i demanar cita al telèfon 93.860.18.00 o a través del correu electrònic perezsarda@perezsarda.com.


No ho dubtis, truca'ns. Estaràs tranquil si confies un any més la teva declaració de renda als professionals de Pérez·Sardà.Àrea fiscal

Pérez Sardà121 views0 comments

Comments


bottom of page