top of page
  • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

Campanya Renda exercici 2020. Principals novetats.

A les portes d´una nova campanya de renda, marcada pels ERTOs, a continuació us fem un breu resum de les principals novetats per aquest exercici.Benvolgut client i amic,


A continuació us fem un breu resum de les novetats tenint en compte la tributació de les ajudes rebudes per la pandèmia entre d' alltres.Obligació de presentar la declaració


  • ERTOs.

Tot treballador que hagi estat durant l´any 2020 afectat per un ERTO, si bé els límits excloents de l´obligació de presentar declaració de renda no s´han modificat, estarà obligat a presentar declaració, malgrat no superar els 22.000€, si la suma del segon i següents pagadors superen els 1.500 euros i en conjunt se superen els 14.000 euros.


Cal tenir present que les prestacions del SEPE es consideren rendiments del treball; per tant, si has cobrat en part de l´empresa i en part del SEPE (més de 1.500 euros) hi haurà obligació de declarar si en conjunt has cobrat més de 14.000 euros.


A més, cal tenir en compte que no sempre el SEPE ha abonat correctement les prestacions que tocaven, i per tant, caldrà revisar més que mai les dades que constin a l´AEAT abans de donar-les per correctes.


  • Ingrés mínim vital (IMV).

Tot i que l´IMV percebut de la Seguretat Social està exempt, qui l´hagi cobrat està obligat a presentar declaració de renda.
Ajuts a autònoms


Els ajuts derivats del COVID19 percebuts pels autònoms poden ser de dos tipus:

  • Prestacions per cessament d´activitat, que tenen la consideració de rendiments del treball.

  • Ajudes directes, com les pagades per les Comunitats Autònomes o Ajuntaments, que tenen la consideració de rendiments d´activitat
Rendiments de capital immobiliari i pèrdues per possibles insolvències


Pels exercicis 2020 i 2021 es redueix de sis a tres mesos el termini perquè les rendes impagades pels arrendataris tinguin la consideració de renda de dubtós cobrament i puguin ser considerades fiscalment deduibles.


També es consideraran deduibles les pèrdues per deteriorament de crèdits per possibles insolvències de deutors quan en el moment del meritament de l´impost hagin transcorregut 3 mesos des del venciment.Deducció per donatius


S´eleva en 5 punts percentuals, fins al 80% la deducció dels primers 150 euros de donatius i fins al 35% de la resta, essent el 40% en cas de reiteració de donatiu a una mateixa entitat.Rebaixa en el "tram català"


Es regula per a Catalunya que aquells contribuents que per obtenir rendiments del treball entre 14.000 i 22.000 euros de dos o més pagadors, quedin obligats a presentar declaració de renda, podran aplicar una deducció en la quota autonòmica, que serà el resultat de restar de la quota íntegra autonòmica la quota íntegra estatal, sempre que la diferència sigui positiva.Calendari


A partir de demà dia 7 d´abril, s´inicia la campanya de renda i patrimoni, que s'allargarà fins el 30 de juny.


La data límit per domiciliar les declaracions positives és el dia 25 de juny.


Com sempre, es pot fraccionar el pagament, sense interès ni recàrrec, en dos terminis: el primer pagament del 60% en el moment de presentar la declaració o el 30 de juny si es domicilia; el segon pagament del 40% restant, fins el 5 de novembre.


Es parla que contribuents afectats per un ERTO puguin fraccionar en sis terminis, fins al desembre, però el cert és que a dia d'avui encara no està aprobada cap Ordre Ministerial en aquest sentit.


Com sempre, restem a la teva disposició per facilitar-te tràmits i preparar-te la declaració de renda perquè estiguis tranquil. Ens posem al teu lloc.PÉREZ SARDÀ

Àrea Fiscal285 views0 comments

Comments


bottom of page