top of page
  • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

Autònoms i model per la lliure circulació si has d’anar a treballar


Benvolgut client

Ahir a la nit es va publicar una Ordre en el BOE que té per objecte especificar activitats excloses de l'àmbit d'aplicació del Reial decret llei 10/2020, de 29 de març,, sobre tot pel que afecta als autònoms. Així mateix també inclou un model de declaració responsable que ha de portar la persona treballadora per continuar realitzant desplaçaments al seu lloc de treball, o de desenvolupament de la seva activitat de representació sindical o empresarial.A qui afecta?

Treballadors per compte propi.


Arran del Reial decret 463/2020, de 14 de març, una part dels treballadors autònoms van tenir que tancar forçosament ja que la seva activitat es va veure afectada per les mesures de mobilitat imposades per força major derivada del COVID 19.

La resta d'autònoms van poder continuant treballant.

Amb la publicació del Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, amb el ja comentat permís retribuït, no va quedar clar si els autònoms estaven afectats amb les noves resticcions imposades a partir d'aquest dilluns; per aquest motiu l'Ordre publicada aquesta nit aclareix que les noves restriccions no resulten d'aplicació a les persones treballadores per compte propi, i que per tant, poden continuar exercint la seva activitat com fins ara.

Tampoc les activitats de representació sindical i patronal no estan afectades per les restriccions de mobilitat contingudes en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, i en el Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, amb la fi garantir l'assistència i assessorament a persones treballadores.


Model

Dins d’aquesta Ordre, s’inclou un model de recollit en l’Annex de Declaració responsable que afecta a totes les persones treballadores per compte d'altri que no hagin d'acollir-se al permís retribuït recuperable establert en el Reial decret llei 10/2020 i aquelles altres dedicades a l'activitat de representació sindical o empresarial.

Les empreses hauran d’expedir una declaració responsable reconeixent tal circumstància.

ANNEX

Model de declaració responsable a emetre per als treballadors per compte d'altri que no hagin d'acollir-se al permís retribuït recuperable recollit en el Reial decret llei 10/2020D


Sr/Sra. ________________________________, amb DNI ___________________, actuant com a representant de l'empresa/ocupador __________________________ (NIF:_____________).

Dades de contacte de l'empresa/ocupador:

– Domicili: _______________________________________

– Telèfon: _______________________________________

– Correu electrònic: _______________________________


Declara responsablement:

Que Sr./Sra. ___________________________ amb DNI _____________________ és treballador/a d'aquesta empresa/ocupador i reuneix les condicions per a no acollir-se al permís retribuït recuperable establert en el Reial decret llei 10/2020.Per deixar-ne constància a l'efecte de facilitar els trajectes necessaris entre el seu lloc de residència i el seu lloc de treball.


En ________________________, a ____de ____________de 2020491 views0 comments

コメント


bottom of page