top of page
  • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

AUTÒNOMS: Com s’estimen els ingressos per calcular les cotitzacions a partir d’01-01-2023?


Si ets autònom, t’expliquem com has de calcular l’estimació dels teus ingressos anuals per a saber la cotització que et correspon a partir de 01-01-2023. Com ja saps, a partir de l'01-01-2023, la determinació de la base imposable dels autònoms es vincularà als seus rendiments anuals obtinguts durant l'exercici de les seves activitats econòmiques, empresarials o professionals. És a dir, per la cotització a partir de l’esmentada data vindrà cada any determinada pels rendiments nets obtinguts durant aquell any.

Benvolgut client i amic


Els autònoms fins ara han pogut triar la base per la qual cotitzar, i per tant determinar en certa manera la quantia de les prestacions a percebre (Incapacitat temporal, jubilació...).


Això canvia a partir del proper 1 de gener de 2023, data en la que es començarà a aplicar el nou sistema de cotització d’autònoms vinculat als rendiments nets que s'obtinguin... Llegeix aquest post per veure com es farà a la pràctica:


Rendiments

La teva base de cotització mensual l’hauràs de determinar cada any natural en funció de la teva previsió d'ingressos nets anuals, aplicant una base dins la forquilla que et correspongui dins de la taula general de bases. Per exemple, si preveus que durant 2023 tindràs uns rendiments anuals de 18.000 euros, hauràs de triar una base dins del tram corresponent a 1.500 euros mensuals (per a 2023: tram 2 de la taula general), és a dir entre 960,78 que hi ha de base mínima i els 1.500,00 que hi ha de base màxima.


Quins rendiments s’han de computar?

Els rendiments que integren la base de cotització vindran determinats per les regles previstes a les normes de l'IRPF per al càlcul del rendiment net a la renda. Una vegada determinats aquests rendiments, se'ls aplicarà una deducció per despeses genèriques del 7% (excepte en alguns casos excepcionals, com el dels consellers i administradors societaris, pels quals la deducció serà del 3%).


Regularització

Tot i que la previsió l’hauràs de fer al principi de cada any, en cas que els rendiments previstos s'incrementin o es redueixi al llarg de l'any, podràs ajustar la teva base de cotització, triant una nova base segons els nous trams en els quals se situï. Aquesta tria es podrà fer cada 2 mesos. Per tant, les bases de cotització que es vagin fent, seran en tot cas provisionals i seran objecte de regularització una vegada l'Administració Tributària (AEAT) comuniqui a la TGSS les dades de la teva declaració d’IRPF de l’exercici.


Import definitiu

Finalment, l'excés o defecte dels rendiments comunicats per l'Administració Tributària sobre les bases de cotització que t’hagis aplicat provisionalment serà objecte de distribució entre els 12 mesos de l'any natural (o la part proporcional en cas de prestació de serveis durant un període inferior) per a obtenir les bases de cotització mensuals definitives. Si la seva base de cotització definitiva ja estava compresa entre la base de cotització mínima i la màxima corresponent al tram en el qual estiguin compresos els seus rendiments, no serà necessari regularitzar.


Exemple

Un treballador autònom estima que percebrà durant 2023 uns rendiments nets de 18.500 euros, per la qual cosa va tria una base mínima de 960,78 euros (18.500/12=1.541,66, import que es troba en el tram 3 de la taula general).En finalitzar l'any, en concret un cop feta la declaració d’IRPF de 2023, al juny de 2024, l’AEAT comunica a la TGSS uns rendiments totals finals de 21.935 euros que, aplicada la deducció del 7%, equival a uns rendiments nets a computar de 20.400 euros (el seu prorrateig en 12 mesos dona 1.700 euros).


Tot i que els rendiments nets finals son superiors a l'estimació, no s’haurà de fer cap canvi ni regularització perquè tots dos imports segueixen enquadrats en el mateix tram i, per tant, l'autònom podrà mantenir la mateixa base per la que ha estat cotitzant.

Per contra, si la cotització provisional efectuada és inferior a la quota corresponent a la base mínima de cotització del tram en el qual estan compresos els seus rendiments, haurà d'ingressar la diferència entre totes dues cotització. El termini per fer-ho serà l'últim dia del mes següent a la notificació del resultat de la regularització. Per contra, si la cotització provisional efectuada és superior a la quota que finalment correspon a la base màxima del tram en el qual estan compresos els seus rendiments, la Tresoreria procedirà a retornar-li la diferència entre totes dues cotitzacions abans del 30 d'abril de l'exercici següent.


Si no es fa cap canvi ni comunicació fins el 28-02-2023, la TGSS aplicarà la base de cotització que cada autònom tingués al desembre de 2022, quantia que es podrà modificar per ajustar-la als rendiments nets estimats abans del 30-04-23, 30-06-23, 31-08-23, 31-10-23 i 31-12-23.


Estem a la vostra disposició per analitzar la millor manera de procedir en el vostre cas.


PÉREZ SARDÀ

Àrea laboral206 views0 comments

Comments


bottom of page