top of page
  • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

Ajuts a microempreses i autònoms per al manteniment dels llocs de treball


Benvolgut client i amic,


S'ha publicat al DOGC la convocatòria per demanar un ajut extraordinari concedit per la Generalitat pel manteniment de l’ocupació a favor de microempreses i autònoms que, o bé hagin hagut de suspendre la seva activitat arran de l’estat de l’alarma, o bé que hagin patit una reducció d’activitat de més del 75% en relació al mateix període de l’any anterior, sempre que no tinguin més de 10 treballadors.

S’ha de mantenir la mateixa plantilla que es tenia quan es va declarar l’estat d’alarma durant 12 mesos.Qui se’n pot beneficiar?

Poden demanar aquest ajut les microempreses i les persones treballadores autònomes d'alta al Règim Especial del Treball Autònom de la Seguretat Social (RETA) o a una mutualitat del col·legi professional, que ocupin fins a 10 treballadors, i que hagin vist suspesa la seva activitat per raó de la declaració de l'estat d'alarma pel Reial decret 463/2020, de 14 de març.


En concret, s'entén com a suspensió d'activitat:


-La suspensió de l'obertura dels establiments indicats a l'article 10 i l'Annex del Reial decret 463/2020, de 14 de març (els que l’estat d’alarma va obligar a tancar), i qualsevol altra normativa que s’hagués aprovat amb posterioritat durant la crisi del COVID i que hagués provocat la suspensió de l’activitat; hi ha un llistat de CNAEs a tal efecte.

O bé,


-Haver patit una reducció dràstica de més del 75% de la seva facturació.

Els beneficiaris han de tenir un volum de negoci anual o bé un balanç general anual no superior als 2 milions d'euros.


Han de tenir el domicili fiscal o centre de treball a Catalunya.

El requisit principal és el manteniment del 100% de la plantilla que tenien en el moment anterior a l’estat d’alarma, i com a mínim, durant els 12 mesos següents al reinici de l’activitat.


Quan es pot demanar?

Fins el proper 30 de setembre de 2020, inclòs.

De quin import és l’ajut?

La mesura consisteix en un ajut del 50% del salari mínim interprofessional més un % per despeses de seguretat social durant 6 mesos, per tant un màxim de 4.422,24€ euros per treballador, o la part proporcional si el treballador té jornada parcial (en tot cas la jornada ha de ser com a mínim del 50% de la jornada habitual) i per un màxim de 3 treblladors.


Aquest ajut és compatible amb qualsevol altre amb la mateixa finalitat, però amb la condició que no excedeixi dels costos laborals de cada treballador.


Hi ha un pressupost limitat de 5 milions d’euros.


Podeu trobar les condicions concretes de l’ajut en el següent link: TEXT RESOLUCIÓ DOGC


No dubteu en contactar amb nosaltres, si teniu qualsevol dubte o voleu que us ajudem a tramitar l’ajut.

PÉREZ SARDÀ

Àrea Laboral124 views0 comments

Comments


bottom of page