top of page
 • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

Acord per a prorrogar els ERTOS, ajudes als autònoms i pujada del Salari Mínim

El Consell de Ministres aprova la pròrroga dels Ertos fins al 28 de febrer del 2022, les ajudes als autònoms i la pujada de 15 euros del salari mínim, fins als 965 euros mensuals des de l’1 de setembre
Benvolgut client i amic

Ja tornem a tenir la possibilitat de demanar una nova prórroga dels ERTOS...

Com ho hem de fer? Quines ajudes tindré?


A continuació t'ho expliquem tenint en compte que tindrem dues fases ben diferenciades a partir del 30 de setembre:

En un primer moment i durant tot el mes d'octubre es mantindran les actuals condicions i exoneracions que venien regint des de maig, o sigui es prorroga automàticament un mes.

Així mateix, les empreses que actualment estiguin en ERTO podran sol·licitar una nova pròrroga a partir del dia 01/10/2021 i fins al dia 15/10/2021 davant l’autoritat laboral competent. Si no ho fan, l'erto quedarà sense efectes el 31 d’octubre de 2021. El silenci administratiu serà positiu, és a dir, excepte que l'autoritat emeti un pronunciament contrari.

Dels nous Ertos s'informarà a Inspecció de treball per evitar fraus.

En cas de demanar la pròrroga entrem en una segona fase de bonificacions que començarà a partir de novembre:

 • Per a empreses de més de 10 treballadors es concedeix el 40% d’exoneració de quotes de la Seguretat Social i en cas que s’imparteixi formació, aquesta bonificació passa a ser del 80%. Les formacions, desenvolupades d’acord amb el sistema de formació professional per a l’ocupació, hauran de ser d’un mínim 30 hores per a empreses d’entre 10 i 49 treballadors. I de 40 hores en empreses de 50 treballadors o més.


 • Per a les empreses de fins a 10 treballadors, les bonificacions seran del 50% sense formació i del 80% en el cas que s’imparteixin accions formatives.

A més, les empreses que formin als treballadors afectats per ERTO tindran dret a un increment del crèdit pel finançament d’aquesta formació.

Els percentatges de bonificació indicats s'aplicaran tant als Ertos prorrogats com als nous ertos de limitació, si hi ha noves restriccions.

Les bonificacions podran ser superiors si els Ertos son d'impediment.

Es manté la protecció a l'acomiadament

El Govern manté les restriccions als acomiadaments relacionats amb els Ertos.

Els treballadors acollits a l’ERTO continuen comptant amb l’exempció del període de carència per a l’accés a la prestació per desocupació. També el denominat “comptador a zero” que s’amplia de manera extraordinària fins al 01/01/2023.

Així mateix, es mantenen les condicions de salvaguarda de l’ocupació, com:

 • el compromís de manteniment de l’ocupació durant sis mesos addicionals.

 • la interrupció del còmput en contractes temporals,

 • la prohibició de realització d’hores extres i d’operar en paradisos fiscals,

 • l’impediment de realitzar contractacions noves en empreses que estan aplicant Erto,

 • i la impossibilitat d’externalitzar l’activitat mentre es gaudeixin dels beneficis dels Erto.


Ajudes als autònoms

Exempció de quotes.

Des de 1-10-2021 i fins a 31-1-2022, els treballadors autònoms inclosos en el RETA, o en el RETM que a 30-9-2021 vinguessin percebent alguna de les prestacions per cessament d’activitat previstes tindran dret a una exempció de les seves cotitzacions a la Seguretat Social i formació professional amb les següents quanties: Cotitzacions/mesQuantia

Octubre 2021 90%

Novembre 2021 75%

Desembre 2021 50%

i Gener 2022 25%

Prestació ordinària per cessament d’activitat compatible amb el treball per compte propi.

 • Beneficiaris. Treballadors autònoms que a 30-9-2021 vinguessin percebent la prestació per cessament d’activitat compatible amb el treball per compte propi i no hagin esgotat els períodes de prestació prevists en la LGSS art.338.1.

 • Durada. Des de 1-10-2021 fins a 28-2-2022.

 • Cotització. S’ha d’ingressar la totalitat de les cotitzacions aplicant els tipus vigents a la base de cotització corresponent.

Prestació extraordinària per cessament d’activitat per als treballadors autònoms afectats per una suspensió temporal de tota l’activitat a conseqüència de resolució de l’autoritat competent com a mesura de contenció de la propagació del virus COVID-19.

 • Beneficiaris. Treballadors autònoms que exerceixen activitat i a 30-9-2021 vinguessin percebent alguna de les prestacions de cessament d’activitat previstes en l’RDL 11/2021 art.7 i 8 i no puguin causar dret a la prestació ordinària de cessament d’activitat.

 • Quantia. El 70% de la base mínima de cotització o 40% si en un mateix domicili conviuen persones unides per vincle familiar o unitat anàloga de convivència fins al primer grau de parentiu per consanguinitat o afinitat, i dues o més membres tinguin dret a aquesta o una altra prestació de cessament d’activitat.

 • Durada. Des del primer dia del mes en què s’adopti la mesura de tancament d’activitat, o des de 1-10-2021 quan es mantingui la suspensió d’activitat iniciada amb anterioritat a aquesta data, fins a l’últim dia del mes següent al qual s’aixequi aquesta mesura, o fins a 28-2-2022 si aquesta última data fos anterior.

 • Cotització. No existeix obligació de cotitzar.


Prestació extraordinària de cessament d’activitat per a aquells treballadors autònoms que exerceixen activitat i a 30 de setembre de 2021 vinguessin percebent alguna de les prestacions de cessament d’activitat i no puguin causar dret a la prestació ordinària de cessament d’activitat.

 • Beneficiaris. Treballadors autònoms que exerceixen activitat i a 30-9-2021 vinguessin percebent alguna de les prestacions de cessament d’activitat previstes en l’RDL 11/2021 art.7 i 8 i no puguin causar dret a la prestació ordinària de cessament d’activitat.

 • Quantia. El 50% de la base mínima de cotització o 40% si en un mateix domicili conviuen persones unides per vincle familiar o unitat anàloga de convivència fins al primer grau de parentiu per consanguinitat o afinitat, i dues o més membres tinguin dret a aquesta o una altra prestació de cessament d’activitat.

 • Durada. Si la sol·licitud es presenta dins dels primers 21 dies naturals d’octubre, és del 1-10-2021 fins a màxim 5 mesos; i en cas contrari, des del dia primer del mes següent de la presentació de la sol·licitud fins a 28-2-2022.

 • Cotització. S’ha d’ingressar la totalitat de les cotitzacions aplicant els tipus vigents a la base de cotització corresponent.


Prestació extraordinària de cessament d’activitat per als treballadors autònoms de temporada.

 • Beneficiaris. Treballadors autònoms l’únic treball dels quals al llarg dels anys 2018 i 2019 s’hagi desenvolupat en el RETA o RETM durant un mínim de 4 mesos i un màxim de 7 mesos en cadascun dels anys referits.

 • Quantia. El 70% de la base mínima de cotització.

 • Durada. Si la sol·licitud es presenta dins dels primers 21 dies naturals d’octubre, és del 1-10-2021 fins a màxim 5 mesos; i en cas contrari, des del dia primer del mes següent de la presentació de la sol·licitud fins a 28-2-2022.

 • Cotització. No existeix obligació de cotitzar.

Increment del salari mínim

L’acord es tanca entre govern i sindicats amb l’increment del SMI en 15 euros, fins als 965 euros mensuals en catorze pagues, equivalents a 13.510 euros anuals i amb efectes des de l’1 de setembre d’enguany. Amb el compromís que l’SMI, tingui una progressiva revisió al 2022 i 2023, aconseguint el 60% del salari mitjà abans de la fi de la legislatura. Per els/les treballadors/treballadores de la llar que treballin per hores en règim extern s’estableix la quantitat mínima de 7,55 euros per hora efectiva treballada.


Restem a la vostra disposició per qualsevol dubte o aclariment que pugueu tenir sobre aquest tema.

PÉREZ SARDÀ Àrea Laboral
87 views0 comments

Comments


bottom of page