top of page
  • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

A partir del 15 d'abril podràs fraccionar i ajornar deutes tributaris de fins a 50.000 €...


L'Agència Tributària elevarà de 30.000 € a 50.000 € el límit exempt de l'obligació d'aportar garanties en les sol·licituds d'ajornament o fraccionament de deutes tributaris.Benvolgut client i amic,


T'informem que el Ministeri d'Hisenda ha publicat un "projecte d'ordre" que eleva el límit exempt de l'obligació d'aportar garantia en les sol·licituds d'ajornament o fraccionament a 50.000 euros.

El límit establert per l'Ordre HAP/2178/2015 de 30.000 euros s'ha considerat obsolet i insuficient tenint en compte la situació socioeconòmica actual, marcada per la invasió russa a Ucraïna, l'escalada dels preus de l'energia, les seqüeles de la crisi de la COVID-19, i al fet que era un import que s’havia fixat fa més de 7 anys.


Quan entrarà en vigor el canvi?

L´entrada en vigor del projecte d´ordre es preveu pel dia 15 d´abril, i per tant, s'aplicaria als ajornaments presentats a partir del 15-04-2023.

Les sol·licituds d'ajornament i fraccionament que es trobin en tramitació a 15-04-23 es continuarien regint per la normativa anterior.


Quins deutes podràs fraccionar i ajornar en aquestes noves condicions?

Els deutes gestionats per:

  • L'Agència Tributària (AEAT)

  • Els òrgans o organismes de la Hisenda Pública Estatal

  • Els tributs estatals cedits a les comunitats autònomes (que hauran d'actualitzar la xifra).

Segons el projecte d´Ordre ministerial, no s'exigiran garanties en els deutes que no excedeixin de 50.000 €, tant si es troben en període voluntari com en període executiu de pagament.


Quins deutes no es veuen afectats per la modificació?

No es podrà aplicar el nou límit exempt als tributs propis de les comunitats autònomes, a no ser que en un futur adoptin el criteri estatal, ni als tributs en què la gestió correspongui a altres administracions tributàries.


En qualsevol cas, estem a l´espera de l´aprovació definitiva de l´Ordre.

Per qualsevol dubte, podeu consultar al nostre despatx


PÉREZ SARDÀ

Àrea Fiscal


62 views0 comments

Comments


bottom of page