top of page
 • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

Vols saber quins canvis laborals es preveuen per la propera legislatura amb el nou govern a l’Estat

El 30-12-19 es va signar entre el PSOE i Unides Podem un document d'intencions anomenat “Coalició progressista”, del que tot i que se’n desconeix l'abast definitiu, us podem ja apuntar quines seran les mesures laborals clau que es preveuen: revisió o derogació de la reforma laboral de 2012, elaboració d’un nou Estatut dels Treballadors, derogació de l'acomiadament objectiu per absentisme, derogació de la prioritat aplicativa dels convenis d'empresa sobre els convenis sectorials, més control de la contractació a temps parcial, increment gradual del SMI, modificacions en matèria de contractació i subcontractació laboral, etc.En efecte, tal com s'exposa en la introducció d’aquest document i en els punts que conté, es preveu com a manifestació d’intencions que el nou govern progressista abordi canvis en temes nuclears com matèria fiscal, polítiques feministes, lluita contra el canvi climàtic, actualització de l'estat autonòmic, memòria democràtica o cultura i esports, entre altres. Però una gran part de les propostes afecten als drets laborals i socials.


Us concretem algunes de les modificacions previstes:


1. Elaboració d'un nou Estatut dels Treballadors

A aquest efecte, l'acord s'estableix que es constituirà un grup de treball per a la seva redacció, integrat per experts de reconegut prestigi, de l'àmbit acadèmic i professional.


2. Acomiadaments

Es proposa eliminar l'acomiadament per absentisme derivat de baixes per malaltia i la revisió de la delimitació de les causes econòmiques tècniques, organitzatives i de producció dels acomiadaments objectius.


3. Derogació de les limitacions a l'àmbit temporal del conveni col·lectiu

Reinstauració de la denominada ultraactivitat dels convenis col·lectius perquè mantinguin i perpetuïn la seva vigència de manera indefinida fins que una nova norma col·lectiva posterior sigui negociada i acordada, i no quedin automàticament sense efectes com actualment.


4. Derogació de la prioritat aplicativa dels convenis d'empresa sobre els convenis sectorials

Retornar a la situació anterior en la que obligatòriament prevalien els convenis sectorials -siguin provincials, autonòmics o estatals- sobre els convenis d'empresa en els seus aspectes més rellevants: salari, jornada i resta de condicions laborals.


5. Modificació de l'ET en matèria de contractació i subcontractació laboral

Reducció de les activitats externalitzables de l'empresa, limitant-se la subcontractació a serveis especialitzats aliens a l'activitat principal de l'empresa.


6. Revisió dels contractes formatius i aprovació i desenvolupament de l'Estatut del Becari perquè el seu ús respongui a finalitats exclusivament formatives

Es pretén donar un nou enfoc tant als contractes en pràctiques com a aquells per a la formació i l'aprenentatge. Addicionalment es preveu establir limitacions i penalitzacions rellevants per a evitar l'ús fraudulent de la figura dels becaris per part de les empreses quan la seva intenció veritable sigui substituir treballadors per aquest col·lectiu.


7. Limitació de la capacitat de modificació unilateral de les condicions del contracte per part de l'empresa


8. Revisió del mecanisme d'inaplicació dels convenis col·lectius, orientant-lo gairebé exclusivament a l’anomenat "descuelgue salarial" quan concorrin causes econòmiques greus en l'empresa


9. Reforç del principi de causalitat en la contractació temporal i agreujament de les sancions aplicables pel seu ús fraudulent


10. Reforç del control de la contractació a temps parcial


11. Salari mínim interprofessional (SMI)

Es preveu incrementar el SMI fins a aconseguir progressivament el 60% del salari mitjà a Espanya tal com recomana la Carta Social Europea.


12. Reducció de bonificacions de quotes a la Seguretat Social


13. Contractació laboral

 • Revisió dels contractes formatius i aprovació de l'Estatut del Becari perquè el seu ús respongui a finalitats exclusivament formatives. Impulsaran la millora de les seves retribucions i es limitarà l'encadenament de períodes de pràctiques, establint un % màxim de becaris en les empreses.

 • Recuperació dels drets laborals en els processos de modificació substancial de les condicions de treball, revisant les causes i el procediment, garantint la seva reversibilitat i el seu caràcter negociat.

 • Simplificació i reordenació del menú de contractes de treball. Es reforçarà el principi de causalitat en la contractació temporal i les sancions aplicables pel seu ús fraudulent, de manera que la contractació indefinida sigui la forma ordinària d'accés a l'ocupació.

 • Exploració de les opcions possibles per a reduir la dualitat, afavorint l'ús del contracte fix discontinu per a activitats cícliques i estacionals.


14. Conciliació i violència en el treball

 • Es promourà un pacte social i polític per la racionalització dels horaris, que inclourà una Llei d'usos del temps i racionalització dels horaris, per permetre reorganitzar completament els temps de treball i oci.

 • Dret a la desconnexió i l'adequada gestió del temps de treball, així com a la protecció efectiva en casos d'embaràs i lactància.

 • Ratificació de la Carta Social Europea revisada i el Protocol addicional a la Carta Social Europea i el Conveni 190 de la OIT sobre l'eliminació de la violència i l'assetjament en el món del treball, de 21 de juny de 2019.


15. Treballadors de la llar

Es vol aconseguir la seva plena integració en el Règim General de la Seguretat Social durant aquesta legislatura.


16. Prevenció de riscos laborals

S'actualitzarà el catàleg de malalties professionals, així com el procediment de notificació de l'accident de treball. A més, s'avaluarà amb especial atenció la prevenció de nous riscos associats a l'ús de les TIC, els psicosocials i de determinades substàncies químiques nocives per a la salut, així com la creixent digitalització i robotització i les noves formes d'organització del treball. Així mateix, s'incorporarà la perspectiva d'impacte de gènere en la prevenció de riscos laborals.


17. Impuls de la lluita contra el frau laboral (Inspecció de treball)

Per a això s'apostarà per l'ús de les noves tecnologies, automatitzant i connectant processos i Big Data de diverses unitats administratives i reforçant el sistema de control i de sancions. Els esforços se centraran en tres àrees:

 1. l'abús de la contractació temporal concatenada d’un mateix treballador, o en un mateix lloc de treball;

 2. l'ús fraudulent del contracte a temps parcial amb jornades no declarades i

 3. identificar relacions extra laborals que s'haurien d'articular a través de contractes de treball com per exemple falsos autònoms, falsos cooperativistes i falsos becaris.

Es perseguirà especialment el frau dels falsos autònoms, prestant especial atenció a les situacions en les quals els ingressos obtinguts pels treballadors procedeixin d'un únic client o ocupador.


Cliqueu en el següent enllaç si voleu llegir el text íntegre de l'acord:


Us podeu posar en contacte amb nosaltres per qualsevol dubte o aclariment, o si voleu saber com us podria afectar en concret qualsevol de els mesures previstes.


PÉREZ SARDÀ

Àrea laboral

32 views0 comments

コメント


bottom of page