top of page
  • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

Vols conèixer tots els tips del registre de jornada laboral?

No et perdis el resum de la Guia infomativa que ha publicat el Ministeri

Davant dels dubtes i inquietuds que les empreses han mostrat, el Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social ha publicat una guia sobre el registre de jornada laboral obligatori per totes les empreses des del passat 12 de maig de 2019. Es tracta d'una sèrie d'aclariments que, a títol informatiu I sense perjudici de la interpretació de la norma que acabaran fent els jutjats i tribunals de l'ordre social, fixen unes bases per procedir a la seva correcta aplicació.Com ja us vam informar en una recent circular, s’ha modificat l'article 34 de l'Estatut dels Treballadors (ET), establint l'obligació empresarial de garantir el registre diari de jornada de tota la seva plantilla, inclosos el treballadors a jornada completa.

En concret, s'estableix l'obligació de les empreses de:

  • Garantir el registre horari de la jornada, que haurà d'incloure l'horari concret d'inici i finalització de la jornada de treball de cada persona treballadora, sense perjudici de la flexibilitat horària que pugui tenir.

  • Organitzar i documentar el registre de jornada, mitjançant negociació col·lectiva o acord d'empresa o, en defecte d'això, mitjançant la decisió de l'empresari prèvia consulta amb els representants dels treballadors en l'empresa (per exemple, mitjançant un sistema de fitxatges o amb un registre manual que documenti l'hora d'entrada i de sortida).

  • Conservar els registres durant 4 anys i tenir-los a la disposició dels treballadors, dels seus representants legals i de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

  • L'incompliment d'aquestes obligacions es considera infracció greu: tant la no instauració del registre de jornada, com la no conservació de les dades del registre, o la no participació dels representants legals dels treballadors en la seva confecció, poden comportar una sanció d'entre 626 i 6.250 €.


La Guia deixa clar que el registre horari s'ha d’aplicar a tots els sectors d'activitat i a totes les empreses, sigui quina sigui la seva mida o organització del treball, i a tots els seus treballadors, sigui quina sigui la seva categoria o grup professional, sempre que estiguin inclosos dins de l'àmbit d'aplicació de l'article 1 de l'ET.


La Guia especifica que les empreses queden obligades al registre diari de jornada també respecte de treballadors "mòbils", comercials, temporals, treballadors a distància o a qualsevol altre treballador tot i que desenvolupi les seves tasques totalment o parcial, fora del centre de treball de l'empresa, amb horaris irregulars, flexibles, etc.


No obstant això, concreta que hi ha algunes peculiaritats o excepcions, en concret les relacions laborals de caràcter especial (alts directius, esportistes professionals, servei domestic). Tampoc s’aplica als col.laboradors autònoms ni als socis treballadors de cooperatives de treball.

Altres aclariments inclosos a la Guia i que cal conèixer són els següents:


1.- Registre horari dels treballadors d'empreses de treball temporal

Segons el Ministeri, correspon a les empreses de treball temporal (ETTs) l'obligació de complir amb el deure de registre diari de la jornada, així com la de conservar els registres durant quatre anys, tot I que concreta que correspondrà a les ETTs i a les empreses usuàries «establir els procediments d'aportació dels registres per al compliment de les seves obligacions».


2.- Registre horari dels treballadors subcontractats

Atès que el control de l'activitat correspon a l'empresa contractista o subcontractista, veritable ocupadora, aquesta serà la responsable del compliment de totes les obligacions laborals, incloses les relatives a registre diari de jornada. És a dir, sera l’empresa contractada (p.e.empresa de neteja, vigilància, etc…) qui té aquestes obligacions.

Tot i així, la Guia prevue que amb l'objectiu d'assegurar la de la jornada efectivament realitzada pels treballadors de l’empresa de serveis, quan aquests facin la seva activitat a l’empresa client, ambdues empreses podran acordar servir-se dels sistemes de registre diari de jornada utilitzats per aquesta per als seus treballadors.

En tot cas, és l'obligació de l’empresa que presta els serveis conservar i mantenir la documentació dels registres diaris realitzats dels seus treballadors.


3.- Com es registra la jornada dels treballadors que es desplacen a altres centres o a empreses clients, així com les jornades partides o altres interrupcions?

Segons la guia, serà «convenient» registrar tots els aspectes de la jornada de treball de cada treballador, especialment els relatius a pauses diàries obligatòries previstes, o pauses voluntàries, per a evitar la presumpció que tot el temps que hi ha entre l'inici i la finalització de jornada registrada constitueix temps de treball efectiu.

En el document de la guia s'estableix que «Quan l'expressió legal, convencional o contractual d'aquestes interrupcions o pauses intrajornada és clara, predeterminada i global, el registre diari podrà eludir aquests elements configuratius interns de la jornada diària, perquè resulten identificables en relació amb aquests altres instruments que permeten donar certesa i seguretat jurídica del temps de treball realitzat i retribuïble. No obstant això, en cas contrari, és recomanable que el model de registre aplicable contingui paràmetres mesurables que atorguin valor diari, si escau, a aquestes altres pauses».

La Guia fomenta la regulació de tots aquests aspects al conveni col.lectiu o a l’acord d'empresa.


4.- Treballadors desplaçats fora del centre habitual de treball (viatges per motius laborals)

En relació amb els treballadors desplaçats fora del centre habitual de treball, amb o sense pernocta, el nou registre diari de jornada no altera l'aplicació de les regles estatutàries generals, en els entit que el que s’ha de registrar com a jornada efectiva, és el temps de treball efectiu. És a dir (sense perjudici de la seva compensació mitjançant dietes o suplerts), només té la consideració de jornada laboral a l'efecte de registre el contemplat en l'article 34 de l'ET, tot i que for a d’aquest l’empresa pigui seguir tenant obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals o que es pugui considerar temps de treball a efectes d'accident de treball (en itinerància o en missió) periodes en els que el treballador es troba sota l'esfera organitzativa de l'empresari, sense poder retornar al seu àmbit personal per a trencar el nexe causal amb la seva activitat professional. Però si no hi ha prestacio efectiva de serveis, no tindrà la consideració de jornada de treball.

No obstant això, en aquest punt la recomanació és que en aquest tipus de treballador, es busquin fòrmules de fitxatge que deixin constància de forma separada del temps destinat a viatges, temps de presència I temps de treball efectiu, tot i que a vegades no sigui gens fàcil.


5.- Registre de fórmules de flexibilitat del temps de treball i de distribució irregular de la jornada (treball a distància o teletreball i horaris flexibles del treballador)

La guia puntualitza que en cas de jornada diària de treball variable (jornades diàries superiors compensades amb altres d'inferiors, per exemple), per computar la jornada i determiner el temps de treball realment realitzat pel treballador, s’han de tenir en compte períodes superiors al dia, i per tant el registre diari de jornada exigible, s'haurà de ponderar i globalitzar en aquestes seqüències superiors a la diària.

En el cas de treball a distància, o teletreball, existeixen fórmules assequibles que asseguren el registre de la jornada diària, incloses les especificitats o flexibilitat per al seu còmput, a través de registres telemàtics o similars. En tot cas, si existeix autoregulació convencional sobre aquest tema, mitjançant la negociació col·lectiva o l'acord d'empresa, o si l'empresari dóna per bona la signatura pel treballador de fulls o instruments similars d'autogestió del temps de treball del teletreballador o treballador a distància, seran instruments vàlids per a donar compliment a l'obligació legal. Tot això sense perjudici que l'empresari pugui adopter mesures per assegurar la veracitat de la declaració unilateral del treballador.


6.- Forma de registre i consulta amb els representants legals dels treballadors

La Guia no s'aclareix la necessitat imposada de registre «dia a dia i incloure el moment d'inici i finalització de la jornada», cridant a l'autoregulació, mitjançant la negociació col·lectiva o l'acord d'empresa.

Així: «serà vàlid qualsevol sistema o mitjà, en suport paper o telemàtic, apte per a complir l'objectiu legal, això és, proporcionar informació fiable, immodificable i no manipulable a posteriori, ja sigui per l'empresari o pel propi treballador. Per a això, la informació de la jornada s'ha de documentar en algun tipus d'instrument escrit o digital, o sistemes mixtos, si escau, que garanteixin la traçabilitat i rastreig fidedigne i invariable de la jornada diària una vegada registrada».

«Dins de certs marges» les diferents tipologies d'empreses, sectors i ocupacions professionals poden comptar amb un model o sistema adequat a les seves característiques, i precisar, d'acord amb les pròpies definicions contingudes en el conveni, condicions tals com interrupcions, pauses, flexibilitat en la distribució del temps de treball o similars.

Només a falta de conveni o acord col·lectiu correspon a l'empresari establir un sistema propi que, en tot cas, s'ha de sotmetre a la consulta dels representants legals dels treballadors, si n’hi ha.

Per «consulta» amb la representació legal dels treballadors a l'hora d'entendre complerta l'obligació legal, la Guia cita l'art. 64.1 i 64.6 de l'ET, en el sentit que «la consulta ha de permetre als representants dels treballadors l'intercanvi d'opinions i l'obertura d'un diàleg entre l'empresari i el comitè d'empresa sobre una qüestió determinada, inclòs, si escau, l'emissió d'informe previ per part seva».

«La informació s'haurà de facilitar per l'empresari al comitè d'empresa, sense perjudici de l'establert específicament en cada cas, en un moment, d'una manera i amb un contingut apropiats, que permetin als representants dels treballadors procedir al seu examen adequat i preparar, si escau, la consulta i l'informe. La consulta s'haurà de realitzar, tret que expressament estigui establerta una altra cosa, en un moment i amb un contingut apropiats, en el nivell de direcció i representació corresponent de l'empresa, i de tal manera que permeti als representants dels treballadors, sobre la base de la informació rebuda, reunir-se amb l'empresari, obtenir una resposta justificada al seu eventual informe i poder contrastar els seus punts de vista o opinions amb objecte, si escau, de poder arribar a un acord sobre les qüestions indicades en l'apartat 5, i això sense perjudici de les facultats que es reconeixen a l'empresari sobre aquest tema en relació amb cadascuna d'aquestes qüestions. En tot cas, la consulta haurà de permetre que el criteri del comitè pugui ser conegut per l'empresari a l'hora d'adoptar o d'executar les decisions. Els informes que hagi d'emetre el comitè d'empresa s'hauran d'elaborar en el termini màxim de quinze dies des que hagin estat sol·licitats i remeses les informacions corresponents».


7.- Què significa que els registres romandran a la disposició dels treballadors, dels seus representants legals i de la Inspecció de Treball i Seguretat Social?

Segons la Guia la necessitat que els registres "romanguin a disposició" s'ha d'interpretar en el sentit d'estar i romandre físicament en el centre de treball, o ser accessibles des d'ell de forma immediata. Això suposa un intent d'evitar la possibilitat de la creació posterior, manipulació o alteració dels registres.


8.- El registre de jornada fixat a l'article 34.9 de l'ET es pot utilitzar de forma simultàniament per al compliment de l'obligació de registre d'hores extraordinàries fixat per l'art. 35.5 de l'ET?

Reconeixent que el registre diari de jornada i el registre d'hores extraordinàries són obligacions legals independents i compatibles, el Ministeri de Treball entén que el nou registre de l'article 34.9 de l'ET es pot utilitzar simultàniament per al compliment de l'obligació de registre de l'article 35.5 de l'ET referit només a les hores extraordinàries, a més que, addicionalment, s'hagi de complir la resta de les obligacions establertes en aquest últim precepte i en l'apartat 2 de la disposició addicional tercera del Reial decret 1561/1995, de 21 de setembre.


9.- Drets dels treballadors a la intimitat

En el cas que el sistema de registre establert requereixi l'accés a dispositius digitals o l'ús de sistemes de videovigilància o geolocalització, s'han de respectar en tot cas els drets dels treballadors a la intimitat previstos en l'article 20 bis de l'Estatut dels Treballadors, que remet a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.


10.- Treballadors a temps parcial

Us recordem que la regulació dels contractes a temps parcial, ja estableix de forma específica l’ obligació de registre, en aquest cas en els termes de l'article 12.4.c) de l'ET, que oblige a l’entrega d’un resum totalitzat mensual al treballador afectat.

En el mateix sentit, tot I que menys frequent, els treballadors als qui s’aplica el Reial decret 1561/1995, de 21 de setembre, sobre jornades especials de treball, i que se'ls anomena treballadors mòbils (determinats transports per carretera), treballadors de la marina mercant i treballadors que realitzen serveis d'interoperabilitat transfronterera en el transport ferroviari, tenen també una regulació específica i anterior a la reforma actual.


Podeu posar-vos en contacte amb nosaltres si necessiteu més informació o voleu valorar com aplicar la reforma a la vostra empresa.276 views0 comments

Comentarios


bottom of page