top of page
  • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

Saps que has de comunicar a la Seguretat Social el desplaçament dels treballadors fora del país?

Updated: Dec 3, 2019Si la teva empresa desplaça un treballador a un altre país, encara que sigui de forma temporal, ha de comunicar aquest desplaçament a la Seguretat Social. Aquesta comunicació es realitza per a poder continuar cotitzant a Espanya durant el desplaçament, de manera que el treballador segueixi cobert per la Seguretat Social en cas d'accident o malaltia, sense haver de cotitzar al país de destí.

DESPLAÇAMENT A PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA


Si has de desplaçar a un treballador de la teva empresa a qualsevol país de la Unió Europea, Suïssa, Islàndia, Liechtenstein o Noruega, podràs seguir cotitzant per ell aquí, sempre que facis la corresponent comunicació a la seguretat Social i sempre que :

La durada del desplaçament no sigui de més de 24 mesos.El treballador hagi estat cotitzant anteriorment a Espanya (s'entén complert aquest requisit si portava cotitzant almenys un mes en alguna empresa espanyola).El treballador desplaçat no ha de substituir una altra persona prèviament enviada, tret que si entre la suma de tots dos desplaçaments no sumen més de 24 mesos.

Si no es compleix algun d'aquests requisits, la cotització s'ha de realitzar al país de destinació.

No obstant això, si el desplaçament finalment dura més de 24 mesos, i continua tenint caràcter temporal, es pot sol·licitar a la TGSS el manteniment de la cotització a Espanya. Si perd el seu caràcter temporal, és a dir, l'empleat es queda a treballar al país de destinació de forma definitiva, o no es concedeix aquesta prorroga, caldrà cursar la seva baixa a la Seguretat Social espanyola i fer els tràmits corresponents al país on estigui treballant.

El desplaçament s’ha de comunicar a la Seguretat Social mitjançant el model TA-300, i la Seguretat Social emetrà el formulari europeu A1, document que el treballador haurà de portar al país de destinació, per a acreditar que cotitza a la seguretat social espanyola.


DESPLAÇAMENT A PAÏSOS FORA DE LA UNIÓ EUROPEA


Amb conveni bilateral

Si existeix conveni bilateral entre tots dos països, el treballador cotitzarà conforme el que s’estableixi en aquest conveni regulador. Actualment Espanya té signat conveni amb aproximadament 25 països com Andorra, EEUU, Xina, Marroc, Mèxic,...

El desplaçament, igual que en el cas dels països de la UE, s'haurà de comunicar amb el model TA-300 i un formulari específic per a cada país. En alguns casos, com el d’Andorra, a més s’han de fer alguns tràmits a l’INSS.


Sense conveni bilateral

Si el país de destinació no és europeu i tampoc hi ha conveni, la situació del treballador desplaçat es considera que és assimilada a l'alta, i per tant, contínua l'obligació de cotitzar a Espanya.

A diferència dels supòsits anteriors, no es preveuen límits temporals, per la qual cosa s'ha de cotitzar durant tot el període que duri el desplaçament.

Caldrà revisar però si el país de destinació obliga també a cotitzar a la seva Seguretat Social pel treballador desplaçat, ja que si és així tant l'empresa com el treballador hauran de cotitzar en tots dos països.

En aquest cas, l'empresa comunica a la Seguretat Social el desplaçament mitjançant la presentació del model DP-90.


TARGETA SANITÀRIA


Així mateix, si el país de destinació és europeu, el treballador ha de sol·licitar que li sigui expedida la targeta sanitària europea (aquesta gestió l'ha d'efectuar ell mateix amb certificat digital accedint a la web de la Seguretat Social).
És molt recomanable valorar el fet de tenir una assegurança addicional que cobreixi els riscos d’accident, despeses mediques i hospitalàries, repatriació, i assegurar-se que aquests riscos estan coberts també a l’estranger.

Truca’ns si necessites assessorament al respecte.

PÉREZ SARDÀ

Àrea Laboral

72 views0 comments

Comments


bottom of page