top of page
  • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

Obligació de registre de la jornada des del 12 de maig

Updated: Mar 26, 2019

Al BOE el dia 12-05-19 s'ha publicat el RD Llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball, que inclou, entre altres mesures, determinades disposicions dirigides a establir amb caràcter general el registre de la jornada de treball, amb les següents finalitats.


  • garantir el compliment dels límits en matèria de jornada

  • millorar la seguretat jurídica tant per als treballadors com per a les empreses

  • facilitar el control per part de la Inspecció de Treball i Seguretat Social

  • que es compensin adequadament les hores extres realitzades


Aquesta obligació entrarà en vigor el proper 12-05-19. Així doncs, a partir d'aquesta data s'haurà de realitzar un registre diari de la jornada de tots els treballadors de l’empresa, i no només dels treballadors a jornada parcial com fins ara.
Cal tenir en compte que aquesta norma, haurà de ser convalidada per la Diputació Permanent del Congrés en el termini de 30 dies hàbils des de la seva publicació, i que en cas de no ser-ho, podria quedar sense efectes.

Regulació vigent fins al 12 maig de 2019

Fins ara, les empreses tenien l'obligació de registrar la jornada dels seus treballadors a temps parcial i d'efectuar una totalització mensual de les hores treballades. També havien de lliurar, juntament amb la nòmina, una còpia d'aquest registre al treballador afectat, reflectint el resum de les hores realitzades cada mes).


Què s’ha de tenir en compte a partir del 12 de maig?

La nova regulació modifica l'article 34 de l'Estatut dels Treballadors, amb efectes des del 12-05-19, per a establir l'obligació empresarial de garantir el registre diari de jornada de tota la seva plantilla, inclosa la dels contractats a jornada completa.


En concret, el nou article 34 ET estableix l'obligació de:


  • Garantir el registre horari de la jornada, que haurà d'incloure l'horari concret d'inici i de finalització de la jornada de treball de cada treballador, sense perjudici de la flexibilitat horària que estableix el propi precepte estatutari.


  • Organitzar i documentar el registre de jornada, amb els sistema que s’acordi en la negociació col·lectiva, és a dir en els convenis col·lectius, o segons s’acordi entre l’empresa i els treballadors. En defecte de previsió al conveni o de pacte, ho podrà decidir l’empresa prèvia consulta amb els representants dels treballadors. Els sistemes podran ser des d’un rellotge de fitxatge, a un sistema de targeta (amb xip, banda magnètica, ...), sistemes biomètrics, tacògrafs, fins a un registre manual que documenti l'hora d'entrada i de sortida.


  • Conservar els registres durant 4 anys i tenir-los a la disposició dels treballadors, dels seus representants legals i de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.


Aquesta obligació de registre de jornada afecta a totes les empreses que tinguin assalariats, sense excepcions per sector i independentment del número de treballadors.


Infracció greu

Finalment, cal assenyalar que la norma modifica la Llei sobre Infraccions i Sancions en l'Ordre Social, tipificant com a infracció greu la transgressió de les normes i els límits legals o pactats en matèria de registre de jornada.

Per tant podrà ser considerada falta greu tant la no instauració del registre de jornada, com l’incompliment de l’obligació de conservar les dades del registre, o de fer participar als representants legals dels treballadors. Recordem que la sanció per una infracció greu en matèria de relacions laborals i ocupació podria ser sancionada amb multa d'entre 626 i 6.250 €.


No dubteu en contactar amb nosaltres si necessiteu qualsevol aclariment o ampliació de la informació. -garantir el compliment dels límits en matèria de jornada


Truca'ns.

Equip Pérez Sardà74 views0 comments

Comments


bottom of page