top of page
 • Foto del escritorPeréz Sardà Assessoria

Recordatori sobre l'Impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles!

Us recordem que les persones físiques i jurídiques que al llarg del 2020 fossin titulars d´un turisme, motocicleta o furgoneta, i que tinguessin el seu domicili fiscal a Catalunya, així com també les persones jurídiques sense domicili fiscal a Catalunya que tinguessin vehicles registrats a Catalunya durant l´any 2020, estan obligades a pagar el nou Impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica.Benvolgut client i amic,


Ja us vam informar el 29 d’abril mitjançant aquet blog que l’Agència Tributària de Catalunya implantava un nou impost, l’Impost sobre les emissions de diòxid de carboni que afectava a tots els propietaris (persones físiques i jurídiques) que fossin titulars d’un vehicle (turisme, furgoneta o motocicleta) amb domicili fiscal a Catalunya el 2020.


A continuació us fem un resum del mateix:


Fet imposable de l´impost sobre emissions

Constitueixen el fet imposable de l’impost les emissions de diòxid de carboni dels vehicles aptes per a circular per les vies públiques inclosos dins les categories següents:

 1. Vehicles de les categories M1 (vehicles de motor concebuts i fabricats principalment per al transport de persones i llur equipatge, que tinguin com a màxim vuit seients com a màxim, a més del seient del conductor, sense espais per a viatgers drets) i N1 (vehicles de motor concebuts i fabricats principalment per al transport de mercaderies amb una massa màxima no superior a 3,5 tones).

 2. Vehicles de les categories L3e (motocicletes de dues rodes), L4e (motocicletes de dues rodes amb sidecar), L5e (tricicles de motor) i L7e (quadricicles pesats).

A l’efecte d’aquest impost, es consideren aptes per a circular per les vies públiques els vehicles següents:

- Els vehicles matriculats en els registres públics corresponents, mentre no n’hagin estat donats de baixa definitiva o temporal per robatori. - Els vehicles proveïts de permisos temporals.Supòsits de no subjecció

No estan subjectes a l'impost els vehicles que, havent estat donats de baixa en el Registre de vehicles per l'antiguitat del model, puguin ésser autoritzats a circular excepcionalment en ocasió d'exhibicions, certàmens o curses limitades a vehicles d'aquesta naturalesa.

Els vehicles que no generen emissions de diòxid de carboni, com és el cas dels vehicles 100% elèctrics, no estan subjectes a l’impost.


Són subjectes passius de l'impost

 • Les persones físiques que siguin titulars del vehicle i tinguin el domicili fiscal a Catalunya.

 • Les persones jurídiques, i també les entitats mancades de personalitat jurídica que constitueixin una unitat econòmica o un patrimoni susceptibles d'imposició definides com a obligats tributaris per la normativa tributària general, que siguin titulars del vehicle i que tinguin el domicili fiscal a Catalunya.

 • Les persones jurídiques, i també les entitats mancades de personalitat jurídica que constitueixin una unitat econòmica o un patrimoni susceptibles d'imposició definides com a obligats tributaris per la normativa tributària general, que siguin titulars del vehicle i no tinguin el domicili fiscal a Catalunya però hi tinguin un establiment, una sucursal o una oficina, per als vehicles que, d'acord amb les dades que consten en el Registre de vehicles, estiguin domiciliats a Catalunya.


Als efectes del que estableix aquest article, s'entén per titular del vehicle la persona identificada amb aquesta condició en el Registre de vehicles.


En el supòsit de segona o ulterior transmissió del vehicle, està obligat a satisfer l'impost referit a tot el període impositiu qui en sigui titular en la data de meritació (amb caràcter general últim dia de l´any natural, és a dir, 31 de desembre de 2020), sens perjudici dels pactes privats que hi hagi entre les parts.Pagament i domiciliació


En el cas que s´hagi sol.licitat el pagament domiciliat, el càrrec de l´impost s´efectuarà el pròxim 5 de novembre.

El termini per domiciliar l´exercici 2020 va acabar el 15 de juliol de 2021; les domiciliacions que s´hagin tramitat posteriorment tenen efectes a partir de l´exercici 2021, que es cobrarà el novembre de l´any 2022.

Podeu verificar si es va domiciliar el pagament del vostre vehicle per aquest exercici 2020 accedint a la consulta del padró i comprovant a les dades del detall del vehicle.


Si no vau domiciliar el pagament, el termini general per efectuar el pagament de l'Impost seria de l'1 al 20 de novembre: no obstant i excepcionalment per aquest exercici 2020, el termi de pagament quedarà determinat per la data de notificació de la liquidació. Si encara no l'heu rebut, podeu fer el pagament de l´impost per internet, accedint a la consulta del padró amb idCAT Mòbil o altres sistemes d´identificació digital. El pagament es pot fer amb targeta, BIZUM o mitjançant càrrec en compte.


Si ja heu rebut la notificació de la liquidació, el pagament es pot fer per diverses vies:

 • Mitjançant lectura del codi QR de la carta de pagament rebuda

 • Per internet amb certificat digital via targeta, BIZUM o càrrec en compte.

 • Per internet accedint al padró amb NIF i matrícula.

 • Per internet a través de la gestió de pagament de deutes i liquidacions, emplenant els camps de referència i identificació que figuren a la carta de pagament. Si s'accedeix sense identificació digital el pagament es pot fer amb targeta o BIZUM. I si s´hi accedeix amb identificació digital, també mitjançant càrrec en compte.

 • Pel telèfon a través del 012

 • A través de l´ATC us truca: 93 551 51 51

 • Pagament presencial: a les entitats financeres col.laboradores, a les oficines de Correus o amb cita prèvia a qualsevol oficina de l´ATC.

En resum, estigueu al cas de rebre la notificació si no vau domiciliar l'impost, i allà trobareu el termini que hi ha per fer el pagament per aquest 2020

Per les persones físiques la notificació es realitzarà al domicili del contribuent.
Per les persones jurídiques, recordeu que obligatòriament la via de notificació és per mitjans electrònics, i que per assegurar-vos rebre les notificacions de l´ATC heu d´accedir a la seu electrònica de l´ATC amb el vostre certificat digital i activar l´avís al correu electrònic de la recepció de notificacions.

Si teniu cap dubte podeu contactar amb el nostre departament i us ajudarema a aclarir-ho.
Sònia Pérez

Responsable àrea fiscal PÉREZ SARDÀ

326 visualizaciones0 comentarios
bottom of page