top of page
  • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

Recomanacions en l’àmbit laboral enfront dels casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2

Updated: Mar 11, 2020

Tot i què, les autoritats sanitàries indiquen que estem en una situació de control de l’epidèmia en el nostre àmbit geogràfic, són molts els clients que ens han preguntat sobre les conseqüències i mesures laborals a tenir en compte per poder preparar plans de contingència, ja sigui per una possible afecció directa dels seus treballadors, o preveient futures dificultats en els subministraments o per manca de sortida dels seus productes.
Els cada vegada més freqüents casos d’infecció pel coronavirus SARS-CoV-2 poden arribar a afectar les relacions laborals de les nostres empreses amb els seus treballadors, ja sigui perquè aquests puguin veure’s directament afectats (s’hagin infectat amb el virus o hagin d’estar sotmesos a períodes de quarantena), o perquè sigui l’activitat productiva de l’empresa l’afectada. Per això creiem interessant donar a conèixer quins tipus d’actuacions es pot dur a terme depenent de la situació creada en cada cas, i addicionalment de les obligacions pròpiament sanitàries i de prevenció de riscos.


A aquests efectes cal tenir en compte que el Ministeri de Treball ha publicat una guia per a l’actuació en l’àmbit laboral en relació al nou coronavirus. Podeu trobar-la en el link el següent:


“GUÍA PARA LA ACTUACIÓN EN EL ÁMBITO LABORAL EN RELACIÓN AL NUEVO CORONAVIRUS”Així mateix, l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral ha publicat unes recomanacions a les empreses enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2 , que podeu trobar en el següent link:No obstant i degut a l'evolució constant de la malatia, tots els organismes implicats han anunciat nous protocols i mesures pendents de concretar...


A mode de resum donem resposta a les següents FAQs:

Quines obligacions té l’empresa respecte dels treballadors? La Llei de Prevenció de Riscos Laborals obliga a les empreses a la protecció de la salut dels seus treballadors. Això implica que la informació sobre les mesures preventives a adoptar han de ser consensuades amb el servei de prevenció, Per tant s'hauran d'aplicar les mesures organitzatives (teletreball, etc.) que siguin necessàries i en cas de perill greu, imminent i inevitable, inclús arribar a la interrupció de l’activitat i l’abandó immediat del lloc de treball per part dels treballadors.


Davant de qualsevol dubte sobre com actuar i les mesures a adoptar en matèria de riscos laborals, s'han de seguir les instruccions del servei de prevenció de l'empresa.

Poden els treballadors decidir interrompre la seva activitat?

Només en cas que la prestació de serveis en el centre de treball comporti un risc greu i imminent de contagi, ja sigui de manera individual, ja sigui per decisió majoritària de la representació dels treballadors o delegats de prevenció.

La interpretació que ha de donar-se a la situació de risc greu i imminent ha d’efectuar-se sempre de manera restrictiva. La mera suposició o alarma social generada no és suficient, havent de realitzar-se una valoració objectiva que determini una elevació del risc de contagi. A data d’avui no podem entendre que es estiguem davant d’aquesta situació.


Què passa si les autoritats sanitàries decreten l’aïllament preventiu d’un treballador?

D’acord amb el recent criteri 2/2020 de la Seguretat Social el treballador seria considerat en situació d’incapacitat temporal derivada d'accident de treball, estenent-se la baixa mèdica, d’acord amb el recent RD Llei 6/2020, tenint dret a les corresponents prestacions.


Es poden suspendre els contractes de treball o reduir la jornada?

Si per decisió de les autoritats sanitàries o bé de manera indirecta pels efectes del coronavirus l’empresa es veiés en la necessitat de suspendre l’activitat de manera total o parcial, es podrien utilitzar el mecanisme de l’expedient de regulació d’ocupació (ERO) de suspensió de contractes o reducció temporal de la jornada de treball, en el què els treballadors podrien percebre la prestació per desocupació durant el període de suspensió o reducció de jornada.

Hem de diferenciar si els motius fossin supòsits d’escassetat o falta total d’aprovisionaments o de recursos necessaris per al desenvolupament de l’activitat, descens de la demanda o impossibilitat de prestar serveis, motius que encaixarien dins dels EROs per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, en front dels ERO’s de “força major” que serien per motius tals com:


  • Índex d’absentisme que impedeixi la continuïtat de l’activitat de l’empresa per malaltia

  • Adopció de cauteles mèdiques d’aïllament, etc.

  • Decisions de l’Autoritat Sanitària que aconselli el tancament.


La tramitació d’un suposat ERO per una causa o l’altra és diferent, ja que si es tracta d’un ERO per “força major” requereix autorització administrativa, però té una tramitació molt més ràpida. En canvi, en els altres supòsits d’ERO, si bé no es requereix aquesta autorització, l’empresa ha de seguir un tràmit de negociació amb els treballadors abans de poder decidir la suspensió o extinció de contractes, el que fa que sigui necessari iniciar els tràmits almenys 15 o 20 dies abans que la mesura de suspensió o reducció pugui tenir efectes.


Per això, us aconsellem que en cas de preveure que la vostra empresa es pugui trobar a curt o mig termini en un supòsit de manca de subministres o amb dificultats per seguir produint amb normalitat, us anticipeu i valoreu amb els nostres tècnics i advocats les mesures a adoptar per poder actuar a temps.


Per últim, cal tenir en compte que, en el cas extrem que s’arribés a fer una declaració de zona afectada greument per una emergència de protecció civil, d’acord amb la Llei 17/2015 de 9 de juliol del Sistema Nacional de Protecció Civil, la Tresoreria de la Seguretat Social “podria” exonerar a l’empresari de l’abonament de les quotes de seguretat social durant els períodes de suspensió de contractes. I en el supòsit d’extinció de contractes les indemnitzacions serien a càrrec del Fons de Garantia Salarial.


Mesures alternatives?

Per part del Ministeri de Treball es recomana, tant pel que fa a l’adopció de mesures preventives, com per afrontar possibles situacions de quarantena o confinament, valorar mesures alternatives tals com el teletreball, sempre que el sistema productiu o l’activitat de l’empresa ho permeti.


Estem a la vostra disposició per resoldre els dubtes que pugueu tenir i si necessiteu assessorament per realitzar el vostre pla de contingència.


PÉREZ SARDÀ

Àrea Laboral
508 views0 comments

Comments


bottom of page