top of page
  • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

Plans d’igualtat, registre salarial i protocols d’assetjament

Amb la finalitat d’aconseguir la igualtat entre dones i home en l’àmbit laboral el RD Llei 6/2019, d’1 de març, va modificar la regulació dels plans d’igualtat en les empreses, ampliant de forma gradual l’obligació d’implantar Plans d’Igualtat per a les empreses a partir de 50 treballadors (abans era en més de 250 treballadors). Recentment, els RD 901/2020 i 902/2020, han regulat de nou aquesta matèria establint importants canvis, tant pel que fa als plans d’igualtat, com al registre retributiu i als protocols d’assetjament.Benvolgut client i amic,


Tens implantat el pla d'igualtat? Saps si la teva empresa està obligada a tenir-lo? I si el tens, saps si et serveix amb la nova normativa? T'ho expliquem !


Quines empreses estan obligades a implantar un pla d’igualtat?

Tota empresa amb més de 50 treballadors ha de dissenyar, negociar, implantar i portar un seguiment del Pla d’Igualtat, si bé, existeixen diferents terminis per fer-ho en funció de la grandària de la plantilla.


També estan obligades a elaborar i implantar un Pla d’Igualtat les empreses que vinguin obligades pel seu conveni col·lectiu.


El còmput dels treballadors ha de tenir en compte els que presten serveis a l’empresa mitjançant una ETT.

Les empreses han de verificar almenys a 30 de juny i a 31 de desembre de cada any si arriben o no al número de treballadors indicat.


Quins terminis disposen les empreses per a adaptar-se a la política d’igualtat?

Empreses entre 150 i 250 treballadors, han de tenir un Pla d’Igualtat implementat des del 7 de març de 2020.

Empreses entre 100 i 150 treballadors, tenen fins al 7 de març de 2021 per a registrar i implantar el seu pla.

Empreses entre 50 i 100 treballadors, tenen fins al proper 7 de març de 2022 per a registrar i implantar el seu pla.


A quins tipus de sancions s’exposa l’empresa si no compleix les obligacions?

Les sancions per no complir amb l’obligació d’implantar un Pla d’Igualtat dependran de la gravetat de la infracció:

Per a infraccions lleus i greus, les sancions van des dels 626 euros als 6.250 euros.

Per infraccions molt greus, les multes van des dels 6.251 euros fins als 187.515 euros.


A més de les sancions econòmiques, no complir amb les obligacions en matèria d’igualtat pot fer perdre qualsevol ajuda, subvenció o bonificació relacionades amb els programes de creació d’ocupació, i la impossibilitat d’accedir a aquestes ajudes durant un període mínim de 6 mesos.


entre 150 i 250 treballadors, han de tenir un Pla d’Igualtat implementat des del 7 de març de 2020.
entre 100 i 150 treballadors, tenen fins al 7 de març de 2021 per a registrar i implantar el seu pla.
entre 50 i 100 treballadors, tenen fins al proper 7 de març de 2022

Qui ha d’iniciar un pla d’igualtat en l’empresa?

La iniciativa ha de ser a càrrec de l’empresa, però si aquesta no ho fa els representats dels treballadors poden també sol·licitar-ho. De no rebre resposta, o en cas que l’empresa es negui a fer-ho, intervindrà la Inspecció de Treball.


Quant temps porta implementar un pla d’igualtat?

El procés pot arribar allargar-se varis mesos, depenent de la grandària de l’empresa i de la complexitat de les negociacions.


Qui intervé per fer el pla d’igualtat d’una empresa?

A l’elaboració i disseny del pla d’igualtat hi participa no només l’empresa, sinó que s’ha de negociar obligatòriament amb la representació legal dels treballadors (RLT), i si l’empresa no en té, o hi ha diferents centres de treball, han de ser cridats necessàriament els Sindicats més representatius del sector.


les sancions greus des dels 626 euros als 6.250 euros
les sancions molt greus des dels 6.251 euros fins als 187.515 euros.

Quin contingut ha de tenir un pla d’igualtat?

En el pla d’igualtat la comissió negociadora ha de fer un diagnòstic de la situació de desigualtat a l’empresa a tots els llocs i centres de treball de l’empresa, i preveure les mesures necessàries per anar a buscar la igualtat real.

Els àmbits que s’hauran de revisar seran: processos de selecció i contractació, classificació professional, formació, promoció professional, condicions de treball, conciliació familiar, i laboral, infrarepresentació femenina, retribucions, prevenció d’assetjament sexual i per raó de sexe.

Amb l’entrada en vigor dels RD 901/2020 i 902/2020 el pla d’igualtat ha d’incloure a més, una auditoria o de bretxa salarial, i com a qüestió prèvia s’haurà de realitzar una valoració de llocs de treball, agrupant els que tinguin el mateix valor.


S’ha de registrar el pla d’igualtat?

El Pla d’Igualtat haurà d’inscriure’s obligatòriament en el Registre de Plans d’Igualtat de les Empreses, creat a aquest efecte i que forma part dels Registres de convenis i acords col·lectius de treball.


Què és el Registre Retributiu i quines empreses l’han de tenir?

Totes les empreses, independentment de la seva grandària, tenen l’obligació de tenir el registre retributiu de tota la seva plantilla, inclosos el personal directiu i els alts càrrec.

Té la vigència d’1 any.

En el registre retributiu hi ha de constar desglossades per sexe, la mitjana aritmètica i la mediana de cadascun dels conceptes retributius (salarials i no salarials) percebuts per cada grup professional, nivell o lloc de treball.

Els representants dels treballadors han de ser consultats amb 10 dies d’anterioritat a l’elaboració del registre.

A més, les empreses que tenen l’obligació de tenir pla d’igualtat i per tant auditoria retributiva, han de contemplar en el registre les valoracions dels llocs de treball i agrupacions fetes en feines d’igual valor i, aportar justificació per escrit quan del registre aparegui una bretxa superior al 25% entre homes i dones.

Cal tenir en compte que els representants dels treballadors tenen dret a accedir al contingut íntegre del registre salarial, i que els treballadors, només en cas que no hi hagi delegats ni comitè, tenen dret a conèixer el % de bretxa corresponent al grup al que estan inclosos.
Quines empreses han de tenir protocol d’assetjament sexual o per raó de sexe?

Recordeu que totes les empreses, independentment de la seva grandària tenen obligació de tenir un protocol d’assetjament sexual. A més i des de l’entrada en vigor del RD 901/2020 els protocols d’assetjament sexual han de negociar-se amb els treballadors.


A PÉREZ SARDÀ tenim professionals qualificats que resoldran tots els teus dubtes i t’ajudaran en l’elaboració del teu Pla d’Igualtat, a confeccionar el Registre Salarial i a negociar i implementar el protocol d’assetjament sexual.

Pregunta’ns!!!.PÉREZ SARDÀ

Àrea Jurídica211 views0 comments

Comentarios


bottom of page