top of page
  • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

Autònoms: novetats sobre prestacions i bonificacions de S.Social derivades del COVID

Ets autònom i vols saber si t’afecten les novetats sobre prestacions derivades del COVID i les bonificacions de Seguretat Social pels propers mesos?


Benvolgut client i amic,


Com ja us vàrem apuntar en la nostra última publicació, el Reial decret llei 24/2020, de 26 de juny, va introduir novetats pels autònoms afectats per la crisi del COVID. En concret:


  • desapareix a data 30/06/20 la prestació especial per Cessament d’Activitat creada a causa del COVID. Tot i així els autònoms que haguessin percebut aquesta prestació fins a 30/06/20 tindran una exoneració i sense haver de solicitar-la expressament , de la quota d’autònoms dels mesos de juliol, agost i setembre ( juliol del 100%, agost del 50% i setembre del 25%).


  • es crea una nova prestació pels autònoms que a data 30/06/20 estaven cobrant l’esmentada Prestació Especial, que és un mix entre la prestació de cessament d’activitat normal (la que existia abans del COVID) amb una sèrie de requisits especials).


Molt important!
Les exoneracions autòmatiques del primer punt són incompatibles amb la nova prestació especial del segon punt, i per tant, només s’aplicaran quan no es sol·liciti aquesta nova prestació.

En què consisteix la nova prestació CATA?


L'article 9 del RDL 24/2020 estableix que TOTS els autònoms que vinguessin percebent fins a 30 de juny la prestació extraordinària per cessament d'activitat podran sol·licitar la nova prestació per cessament d'activitat ( és la prevista a l'article 327 de LGSS).Quins requisits hi ha?


1. Estar afiliat i d’alta al RETA.

Els autònoms que s'haguessin donat de baixa durant la situació de l'estat d'alarma, si causen alta en el règim amb anterioritat a presentar la sol·licitud podran tenir dret a la prestació.


2. Tenir cobert el període mínim de cotització exigit amb caràcter general: és a dir, s’ha de tenir cotitzats els 12 mesos immediatament anteriors i consecutius anteriors a la data de la sol·licitud.

Us recordem que els autònoms que s'haguessin donat de baixa en el RETA durant l’estat d’alarma (opcional en casos de força major), es va considerar aquest període com a cotitzat i, per tant, a l'efecte de determinar el temps cotitzat necessari de 12 mesos, aquests períodes computaran.


3. No haver complert l'edat ordinària de jubilació, excepte en el cas que tenint l’edat, no es tingués acreditat el període de cotització necessari.


4 .Estar al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social. Si no es complís aquest requisit, es convidarà al pagament perquè l’autònom es posi al dia en el termini de 30 dies naturals ingressant les quotes degudes.


5. Si l’autònom té treballadors al seu càrrec, haurà de presentar una declaració responsable conforme està al dia de totes les obligacions laborals i de Seguretat Social.


6. Que es prevegi patir una reducció en la facturació durant el tercer trimestre de l'any 2020 d'almenys el 75 % en relació amb el mateix període de l'any 2019, i que alhora no hagi obtingut durant el tercer trimestre de 2020 rendiments nets superiors a 5.818,75 euros (implica no superar mensualment els 1.939,58 euros), computant ingressos menys despeses. Es tracta només d’una previsió, ja que en el moment de demanar la prestació encara no se sabrà si hi ha reducció d’ingressos o no. Per això es reconeix provisionalment, pendent de comprovació, i amb la possibilitat que l’autònom procedeixi a retornar el percebut quan prevegi que es sobrepassaran els imports màxims.


De quin import serà la prestació?

El 70 % de la base reguladora.


S’han de pagar els autònoms?

Mentre s’estigui percebent la prestació, l’autònom haurà d'ingressar a la TGSS les quotes mensuals, però la mútua abonarà al treballador juntament amb la prestació, l'import de les cotitzacions per contingències comunes. No és per tant una devolució de tota la quota, però si de la part més important.


Quina durada tindrà la prestació?

Es podrà percebre com a màxim fins al 30/09/2020 sempre que el treballador hi tingui dret durant tot el període.

A partir de l’ 01/10/2020 només es podrà continuar percebent la prestació ordinària vigent abans del COVID i pel temps que resti de prestació si es compleixen tots els requisits; és a dir, s’ exigirà en aquell moment:

- trobar-se en situació legal de desocupació,

- subscriure un compromís d'activitat

- i acreditar activa disponibilitat per a la reincorporació al treball.


Quan s’ha de demanar i amb quins efectes?

- si es demana abans del 15/07/2020 la prestació tindrà efectes des de l’01/07/2020

- si és amb posterioritat al 15 de juliol, els efectes seran des de l'endemà de la sol·licitud.


Aquest reconeixement serà, en el seu cas, provisional i es regularitzarà a partir del 31/01/2021, un cop verificat que es compleixen tots els requisits.Comentaris:

- L’autònom que hagi sol·licitat el pagament d’aquesta prestació hi podrà renunciar en qualsevol moment abans del 31/08/20, amb efectes des del mes següent i haurà de retornar per iniciativa pròpia la prestació percebuda, sense necessitat d'esperar a la reclamació de la mútua o de l'entitat gestora, quan consideri que els ingressos que pot percebre seran superiors als establerts.

- A partir del 21/10/20 i de l'01/02/21, les mútues podran demanar al Ministeri d’Hisenda, sempre que disposin del consentiment del treballador autònom, les dades tributàries dels exercicis 2019 i 2020 necessàries pel seguiment i control de les prestacions reconegudes.

- Si no es disposa del consentiment, serà l’autònom qui haurà d'aportar a la mútua en el termini de 10 dies des de que sigui requerit, els models 130 i 303 dels anys 2019 i 2020, per acreditar que no se superen els límits econòmics establerts.

- Els autònoms que tributin a l’IRPF per estimació objectiva (model 131), o "mòduls", hauran d'aportar la documentació necessària o qualsevol altre mitjà de prova que serveixi per a acreditar els ingressos exigits.


Conclusió:

  • Si sou autònoms i heu estat percebent fins a 30/06/20 la prestació especial per cessament, contacteu amb nosaltres per valorar si compliu els requisits, sobretot els de caràcter econòmic, per presentar la nova prestació fins a 30/09/20.

  • En cas de no complir-los, podreu seguir tenint exoneracions a les quotes d’autònoms de juliol, agost i setembre, en els percentatges indicats. S’aplicaran automàticament per part de la TGSS.

  • El reconeixement de la nova prestació és provisional, el que vol dir que des del moment que sapigueu que no complireu els requisits, perquè tindreu ingressos i rendiments superiors als indicats, haureu de retornar el percebut.

  • El reconeixement de la nova prestació comporta també l’abonament per part de la mútua de la part de contingències comuns de la quota dels mesos corresponents, quota que s’haurà d’haver pagat abans sencera a la TGSS.

  • Si demanes la prestació abans del 15 de juliol, la mateixa es percebrà des de 01/07/20.

  • En cas de tancament de la vostra activitat, valoreu amb nosaltres si compliu els requisits per demanar la prestació per cessament ordinària, l’anomenat atur dels autònoms.


Tot el nostre equip, està a la teva disposició per resoldre els teus dubtes i per realitzar-te els tràmits corresponents davant de les mútues.


PÉREZ SARDÀ

Àrea Laboral189 views0 comments

留言


bottom of page