top of page
  • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

Novetats importants AEAT

S´han publicat recentment dues normatives amb efectes fiscals importants referents en primer lloc a la Facturació d'Empresaris i Professionals, i en segon lloc s'ha publicat una Modificació dels Reglaments de l'IRPF i de l'Impost sobre Societats en matèria de retribucions en espècie, deducció per maternitat, obligació de declarar, pagaments a compte i règim especial aplicable a treballadors, professionals, emprenedors i inversors desplaçats a territori espanyol.

A continuació t'ho expliquem.
Benvolgut client i amic,

Aquí tens un resum de les novetats:


Facturació d´empresaris i professionals.

Reial Decret 1007/2023 de 5 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament que estableix els requisits que han d'adoptar els sistemes i programes informàtics o electrònics que suportin els processos de facturació d'empresaris i professionals i l'estandardització de formats dels registres de facturació.Objectius destacats d'aquest Reial Decret:

  • Reforçar l'obligació d'emetre factura de totes les operacions que realitzen empresaris i professionals.

  • Aconseguir que totes les operacions que es realitzin es gravin en el sistema informàtic de manera segura, no manipulable, accessible i amb una estructura i format estàndards per facilitar la llegibilitat dels registres, l'anàlisi automatitzada i la simultània remissió a l'Administració Tributària.

  • Facilitar el compliment de les obligacions tributàries, tal com s'ha constatat en aquells països en què s'ha implantat l'obligació de remissió de les dades de forma prèvia, immediata o posterior al moment de realització de les operacions.

Queda ara encara pendent de publicació el reglament que ha de desenvolupar la Llei Crea i Creix, i que implicarà la implantació obligatòria de la facturació electrònica en operacions entre empresaris i professionals en el termini d´1 any per les empreses amb facturació anual superior a 8 milions d´euros, i de 2 anys, per la resta.


Modificació dels Reglaments de l'IRPF i de l'impost sobre Societats

Reial Decret 1008/2023, de 5 de desembre pel qual es modifica el Reglament de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, aprovat pel Reial decret 439/2007, de 30 de març, en matèria de retribucions en espècie, deducció per maternitat, obligació de declarar, pagaments a compte i règim especial aplicable a treballadors, professionals, emprenedors i inversors desplaçats a territori espanyol.


Les principals novetats són:

  • Exempció de rendiments de treball per entrega d´accions o participacions a treballadors d´empreses emergents

  • Ampliació dels beneficiaris de la deducció per maternitat suprimint-se el límit de cotitzacions a Seguretat Social i Mutualitats.

  • Obligació de declarar. Síncorpora l´obligació per tota persona física que en qualsevol moment del període impositiu hagi estat d´alta com a treballador per compte propi, i s´eleva de 14.000 a 15.000 euros anuals el límit excloent de l´obligació de declarar en el cas de percebre rendiments previstos en l´article 96.3 de la LIRPF (més d´un pagador, pensions compensatòries del cònjuge o anualitats per aliments no exemptes, pagador no obligat a retenir o rendiments subjectes a un tipus fix de retenció).

  • Aplicació del 7% de retenció en determinats rendiments de propietat intel.lectual sota certs requisits.

  • Modificacions en el règim especial aplicable a treballadors, professionals i emprenedors i inversors desplaçats a territori espanyol


D'altra banda, es modifica el Reglament de l'Impost sobre Societats, aprovat pel Reial Decret 634/2015, de 10 de juliol, en matèria de retencions i ingressos a compte en uns casos molt concrets i residuals.

 

Per qualsevol ampliació d´aquesta informació, podeu contactar amb el nostre despatx professional.

Pérez Sardà

Àrea fiscal.186 views0 comments

Comments


bottom of page