top of page
  • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

Novetats COVID 19 arran de les normes publicades durant aquest cap de setmana (28-29 març)

Updated: Mar 31, 2020


Benvolgut client Com ja sabeu per premsa el Govern d’Espanya ha publicat tres normes addicionals a les ja publicades darrerament per fer front a la situació provocada pel Covid-19.


Aquestes nomes han estat aprovades i publicades a córrer cuita, el que provoca que a data d’avui hi hagi moltes incògnites d’interpretació, dubtes d’aplicació i ens provoca una evident impossibilitat de poder fer la nostra feina com voldríem, sense tenir el temps ni poder fer l’estudi necessari per poder fer un correcte assessorament.

No obstant, com que és el que tenim, des de PEREZ SARDA intentem fer front a la situació amb tota la nostra voluntat i esforç del nostre, treballant tots les dies sense pausa per intentar poder-vos resoldre tots els dubtes, ajudar-vos a prendre les millors decisions i poder continuant oferint-vos els nostres serveis.La primera norma publicada es va publicar el dissabte 28 i ha estat el RD 476/2020, que ha prorrogat l’estat d’alarma i els efectes del mateix fins a les 0:00 hores del dia 12/04/2020.


La segona norma també es va publicar el dissabte 28 i ha estat el RD Llei 9/2020. Les conseqüències més importants de la mateixa són una sèrie de mesures per a la protecció de l'ocupació: 1.-La força major i les causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció en les quals s'emparen les mesures de suspensió de contractes i reducció de jornada previstes en els articles 22 i 23 del Reial decret llei 8/2020 (ERTOS) no es podran entendre com a justificatives de l'extinció del contracte de treball ni de l'acomiadament. El nostre criteri és que això no vol dir que no es pugui acomiadar, sinó que no es podrà acomiadar de manera justificada per causes derivades del COVID, és a dir, que els acomiadaments no serien n aquests casos mai procedents, sinó que en cas de ser impugnats serien considerats improcedents o nuls. 2. La suspensió dels contractes temporals, inclosos els formatius, de relleu i interinitat, per les causes previstes en els articles 22 i 23 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, suposarà la interrupció del còmput, tant de la durada d'aquests contractes, com dels períodes de referència equivalents al període suspès, en cadascuna d'aquestes modalitats contractuals, respecte de les persones treballadores afectades per aquestes. Això vol dir, segons el nostre criteri, que els contractes temporals de treballadors afectats pels ERTOs de suspensió (no de reducció de jornada) es prorrogaran per un temps igual al temps que hagin estat suspesos per ERTO. No es podran donar doncs per finalitzats durant l’ERTO i s’allargaran. 3. Les sol·licituds presentades per l'empresa que continguin falsedats o incorreccions en les dades facilitades per tramitar ERTOS donaran lloc a les sancions corresponents. Serà sancionable també la conducta de l'empresa consistent en sol·licitar mesures, tipus ERTO que no siguin necessàries o no tinguin connexió suficient amb la causa que les origina, sempre que donin lloc a la percepció de prestacions indegudes. Pretén evitar i sancionar les empreses que hagin tramitat ERTOS sense tenir causa suficient. Podrà implicar haver d’assumir a part de la sanció, haver de retornar a càrrec de l’empresa la prestació d’atur cobrada pels treballadors. La tercera i fins ara última norma publicada ahir diumenge a la nit, ha estat el RD Llei 10/2020 que crea un permís retribuït per a tots els treballadors que prestin serveis en empreses que la seva activitat no hagi estat paralitzada com a conseqüència de la declaració d'estat d’alarma. No es tracta d’un tancament d’aquestes empreses, sinó que amb la voluntat d’ampliar el confinament, es vol enviar a casa tots aquests treballadors, gaudint d’un permís retrbuit recuperable, de caràcter obligatori, entre el 30 de març i el 9 d'abril de 2020, tots dos inclosos. La retribució a percebre durant el permís inclourà el salari base i els complements salarials, com si estiguessin treballant. El temps de durada del permís s’haurà de recuperar, fins a 31-12-2020, negociant-se aquesta recuperació, un cop s’hagi retornat a la normalitat, amb els legals representants dels treballadors si n’hi ha o amb una comissió representativa que es creï a tal efecte. En cas que no hi hagi acord, l’empresa disposarà com es recupera, havent de respectar-se els descansos entre jornada i jornades màximes i els drets de conciliació de la vida familiar i laboral. Quines son les persones a qui no afecta aquesta norma?

Aquí teniu les excepcions:

  • treballadors que prestin serveis en els sectors qualificats com a essencials en l'annex del decret llei.

  • treballadors que prestin serveis en les divisions o en les línies de producció l'activitat de la qual es correspongui amb els sectors qualificats com a essencials en l'annex d'aquest reial decret llei. (veure annex).

  • treballadors contractats per empreses que hagin sol·licitat o estiguin aplicant un expedient de regulació temporal de suspensió o bé aquelles a les quals els sigui autoritzat un expedient de regulació temporal de suspensió durant la vigència del permís.

  • treballadors que es troben de baixa per incapacitat temporal o el contracte dels quals estigui suspès per altres causes.

  • treballadors que puguin continuar exercint la seva activitat amb normalitat mitjançant teletreball o qualsevol de les modalitats no presencials de prestació de serveis.

  • També cal tenir en compte els següents supòsits:

  • Activitat mínima indispensable. Les empreses que hagin d'aplicar el permís retribuït recuperable podran, en cas de ser necessari, establir el número mínim de plantilla o els torns de treball estrictament imprescindibles amb la finalitat de mantenir l'activitat indispensable. Aquesta activitat i aquest mínim de plantilla o torns tindrà com a referència la mantinguda en un cap de setmana ordinari o en festius.

  • Garanties per a la represa de l'activitat empresarial. En aquells casos en els quals resulti impossible interrompre de manera immediata l'activitat, les persones treballadores incloses en l'àmbit subjectiu d'aquest reial decret llei podran prestar serveis avui dilluns 30 de març de 2020 amb l'únic propòsit de dur a terme les tasques imprescindibles per a poder fer efectiu el permís retribuït recuperable sense perjudicar de manera irremeiable o desproporcionada la represa de l'activitat empresarial.

  • Continuïtat dels serveis de transport. Aquelles persones treballadores de l'àmbit del transport que es trobin realitzant un servei no inclòs en aquest reial decret llei en el moment de la seva entrada en vigor, iniciaran el permís retribuït recuperable una vegada finalitzat el servei en curs, incloent com a part del servei, en el seu cas, l'operació de retorn corresponent. A més s’ha previst que el Ministre de Sanitat, pugui modificar o especificar, mitjançant les ordres necessàries, les activitats que es veuen afectades pel permís retribuït recuperable previst en aquest article i els seus efectes.

Per últim, molts clients ens pregunteu si es poden seguir fent ERTOS a partir d’ara i menter duri aquest permís. No us podem donar a data d’avui una resposta 100% fiable, hi ha molts dubtes d’interpretació.

Annexe d'activitats literal (veure BOE oficial)365 views0 comments

Comments


bottom of page