top of page
  • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

Interpretació de la Força Major Parcial i de la Força Major Total en els ERTOS per COVID

Updated: Jun 29, 2020

Com ja us vam informar en el seu dia, el Reial decret llei 18/2020, en vigor des del dia 13 de maig, va crear els conceptes de Força Major Total i Força Major Parcial que no han fet sinó provocar confusió i inseguretat jurídica a les empreses. La Dirección General de Trabajo ha establert una sèrie de criteris, que tot i que no són vinculants, estableixen el caràcter no obligatori de la represa de l’activitat tot i que les diferents fases de la desescalada ho permetin.


Ull!!! són criteris no vinculants!!!!!!Benvolgut client i amic,

La "Dirección General de Trabajo", òrgan del Ministeri de Treball i Economia Social, ha procedit a establir en dues resolucions que s’han fet públiques a finals de la setmana passada, els criteris interpretatius -amb caràcter informatiu i no vinculant- sobre determinades qüestions respecte al caràcter TOTAL o PARCIAL dels ERTE PER FORÇA MAJOR derivats del COVID-19, interpretant així la controvertida regulació continguda en el Reial decret llei 18/2020.


Recordeu que la qualificació com a un tipus d’ERTO o un altre afecta al percentatge que les empreses es poden aplicar pel que fa a l’exoneració de quotes de la Seguretat Social.


En síntesi, aquests criteris són els següents:


PAS D’ERTO TOTAL A ERTO PARCIAL

Segons la DGT el fet que la normativa permeti a una empresa reprendre l'activitat, no implica que hagi de passar necessàriament d’ERTO de Força Major Total a Parcial, si l'empresa decideix no reiniciar l'activitat.

Segons la DGT es trobaran en situació de Força Major Parcial quan es donin les 2 següents condicions:

  • que les causes de força major permetin la recuperació parcial de l’activitat (i com a màxim a 30-6-20) i

  • que l’empresa reincorporin efectivament a persones afectades per l’ERO en la mesura necessària pel desenvolupament de l’activitat, primant la reducció de jornada .

La DGT afegeix que correspon a l'empresa valorar en funció de les seves circumstàncies particulars:

  1. en quin moment les causes per les quals es va autoritzar l’ERTO per força major li permeten la recuperació parcial de la seva activitat i

  2. en quina mesura la reincorporació dels treballadors afectats, i en quin percentatge de la seva jornada, és necessària per al desenvolupament de l'activitat.

La reincorporació d'algun treballador inclòs en un ERTO comporta la conversió a ERTO de Força Major Parcial, independentment que la reincorporació s'hagi produït abans de l'entrada en vigor del RDL 18/2020.

I afegeix la DGT que “això, s'entén sense perjudici dels efectes que aquesta qualificació tingui respecte a les cotitzacions”.

És a dir, no concreta els efectes que això té en relació a les cotitzacions.


ERTOS QUE ES VAN APLICAR DES DE L’INICI AMB PART DE TREBALLADORS AFECTATS PER SUSPENSIÓ DE CONTRACTES I PART EN REDUCCIÓ DE JORNADA.

En tals casos, si l’empresa no ha modificat les mesures inicialment autoritzades, i els treballadors segueixen estant afectats per la mateixa suspensió o reducció que des del principi de l’ERTO, es consideren encara en situació de “Força Major Total”, i no han de comunicar cap canvi, i es poden seguir aplicant la mateixa exoneració.


DESAFECTACIONS I NOVES AFECTACIONS

La DGT aclareix de forma expressa que si es recupera algun treballador afectat per l’ERTO de Força Major, però posteriorment torna a baixar l’activitat de l’empresa, el podem tornar a afectat sempre que l’ERTO segueixi en vigor i l’empresa no hagi comunicat a l'autoritat laboral la renúncia o finalització del mateix.

Recordem que excepte si el Govern aprova i publica alguna pròrroga expressa, tots els ERTOs de Força major acabaran el proper 30-6-2020.

Al nostre entendre, aquestes resolucions, tot i que aporten una mica de llum, s’han de valorar amb molta cautela, ja que el fet que sigui l’empresa qui hagi de valorar si obre o no, i si reincorpora o no a treballadors, no obsta que amb posterioritat es pugui revisar per part dels tribunals, Inspecció de Treball o la pròpia TGSS, els criteris amb els que ho ha fet, i que en cas d’haver cotitzat de menys es procedeixi a reclamar el deute amb els corresponents recàrrecs i interessos.

A més, entenem que no estan clares les conseqüències de les desafectacions produïdes durant el mes d’abril, ni quan s’han desafectat treballadors per treballs auxiliars, manteniment o preparació d’activitats, ..


Contacteu amb nosaltres si necessiteu més informació i per valorar conjuntament la millor opció.


PÉREZ SARDÀ

Àrea Laboral
206 views0 comments

Comentários


bottom of page