top of page
  • Writer's picturePeréz Sardà Assessoria

Mesures per a afavorir la igualtat en l'àmbit laboral

Updated: Mar 26, 2019

El Consell de Ministres ha aprovat un Reial decret llei de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i oportunitats en l'ocupació, l'objectiu del qual és eliminar la bretxa salarial i garantir el dret de treballadors i treballadores a la conciliació i la corresponsabilitat. Entre altres mesures, s'amplia el permís de paternitat, però de manera gradual: el 2019 fins a les 8 setmanes; el 2020 fins a les 12 setmanes i el 2021 fins a les 16 setmanes.


Ampliació del permís de paternitat


El Reial decret llei amplia els permisos per naixement i cura del menor per equiparar progressivament a tots dos progenitors. Per al progenitor diferent a la mare biològica es preveu l'ampliació a 16 setmanes.


En les disposicions transitòries del Reial decret llei es preveu que l'ampliació sigui gradual:


  • El 2019: fins a les 8 setmanes (s'aplicarà quan entri en vigor la norma).

  • El 2020: fins a les 12 setmanes.

  • A partir de 2021: fins a les 16 setmanes.


Igualtat de remuneració entre homes i dones


D'altra banda, s'estableix un nou marc jurídic que fa un pas més cap a la plena igualtat. En aquest sentit, recull la reforma de l'Estatut dels Treballadors per reforçar la igualtat de remuneració entre homes i dones, sense discriminació, i el dret a la conciliació de la vida familiar i laboral, en línia amb el que s'estableix en la Recomanació de 7 de març de 2014 de la Comissió Europea.


D'aquesta forma s'introdueix en el nostre ordenament el concepte de "treball d'igual valor", és a dir, quan la naturalesa de les funcions o tasques efectivament encomanades, les condicions educatives, professionals o de formació exigides per al seu exercici, els factors estrictament relacionats amb el seu acompliment i les condicions laborals en les quals aquestes activitats es duen a terme en realitat siguin equivalents.


El Reial decret llei estableix que l'empresa portarà un registre amb els valors dels salaris, al qual podran accedir els treballadors a través de la seva representació sindical o del delegat de personal.Plans d'igualtat en les empreses


En tercer lloc, es planteja la modificació de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, en relació als plans d'igualtat en les empreses. El Reial decret llei estableix un termini de tres anys perquè les empreses de més de 50 treballadors elaborin i apliquin un pla d'igualtat, dos anys per a les de 100 a 150 i un any per a les de 150 a 250. Fins ara només era obligatori per a empreses amb més de 250 treballadors.


D'altra banda, les empreses estan obligades a inscriure aquest pla en el Registre de plans d'igualtat de les empreses, que es desenvoluparà reglamentàriament.

Finançament de les quotes del conveni especial dels cuidadors no professionals de les persones en situació de dependència.


Finalment, aquest Reial decret llei inclou també una mesura de protecció social de caràcter extraordinari i urgent com és la recuperació del finançament de les quotes del conveni especial dels cuidadors no professionals de les persones en situació de dependència a càrrec de l'Administració General de l'Estat.


Truca'ns.

Equip Pérez Sardà


18 views0 comments

Comments


bottom of page